Alla inlägg under januari 2016

Av Nätverket Språkförsvaret - 15 januari 2016 15:08

Språktidningens blogg berättar om årets nyord i isländskan. Vann gjorde fössari (”fredagsöl, fredagsfest, fredagskänsla”), en kortform för föstudagur ("fredag") och som de senaste åren blivit vanlig i ungdomsspråket:


”Övriga ord i omröstningen var deilihagkerfi (’delningsekonomi’), dróni (’drönare’), góða fólkið (’det goda folket’), grænkeri (’vegan, vegetarian’), hópfjármögnun (’gruppfinansiering, gräsrotsfinansiering’), lundabúð (’souvenirbutik’), matarsóun (’matslöseri’), núvitund (’mindfullness’) och rafretta (’e-cigarett’).”


Noteras kan att det inte förekommer några rena anglicismer bland nyorden; däremot finns det flera översättningslån, vilket inte är något problem enligt min uppfattning.


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 13 januari 2016 19:57

I en ledare i förrgår tar Dagens Nyheter upp frågan om den nordiska språkliga, kulturella och historiska gemenskapen. Detta föranleddes av den uppståndelse som en intervju med en finländsk juniorishockeyspelare av en Aftonbladetjournalist efter VM-guldet hade väckt. Intervjun genomfördes helt och hållet på svenska. Journalisten ställde bland annat frågan: ”Har dina föräldrar bott i Sverige?”. Många, särskilt i Svenskfinland, uppfattade att journalisten inte kände till att det sedan gammalt finns en svenskspråkig minoritet i Finland. Själv menar dock journalisten att han ställde frågan i pedagogiskt syfte i vetskap om att många svenskar inte känner till att svenska är det andra nationalspråket i Finland. I efterhand diskuterades på Svenska Yles webbplats varför så många rikssvenskar inte känner till den finlandssvenska minoriteten; historikerna Dick Harrison  och Henrik Meinander  intervjuades. Språkförsvaret har däremot följt den finlandssvenska språkdebatten sedan nätverkets bildande 2005.Dagens Nyheters ledare, ”Gör slut på grannfejden”, vidgar perspektivet något:


”Att de nordiska länderna glider isär beror väl framförallt på en allmän globalisering, där vi är mer intresserade av den anglosaxiska världen på bekostnad av den nordeuropeiska. En orsak  finns förmodligen också i invandringen, där nya nordbor kanske inte alls förstår vad de skulle ha gemensamt med de länder som råkar lägga intill.


Skolan har ett stort ansvar. Tidigare läste svenska skolbarn inte bara mer historia, det fanns också en tonvikt på Nordens geografi och inte minst dess språk. Vad gäller det sistnämnda  märks en klar skillnad på bara ett par generationer. Det var inte länge sedan som svenskar, norrmän och danskar kunde tala ganska obehindrat med varandra på en sorts skandinavisk. Hos dagens unga är det mer regel än undantag att gripa till engelskan.”


Globaliseringen, som har understött den angloamerikanska kulturens och engelskans frammarsch, är naturligtvis en förklaring. Men globalisering är inget mystiskt fenomen; den är framförallt ett uttryck för kommunikationernas snabba utveckling efter andra världskriget. Det gäller flyget, telekommunikationerna i allmänhet, satellit-tv och internet i synnerhet. Detta har gynnat det språk, som har talats i den hittills starkaste supermakten. Engelskan är internets och datavärldens huvudspråk; engelskan har också en mycket stark ställning vad gäller film, bokutgivning, tidningar, flygplatser och luftfartstrafik, internationell handel och akademiska konferenser, vetenskap och teknik, medicin, sport, populärmusik och reklam. Det är inte fråga om att ”vi är mer intresserade av den anglosaxiska världen” nuförtiden: vilka ”vi” förresten? Dessutom har det Sveriges EU-inträde, liksom Danmarks och Finlands, delvis ersatt intresset för de nordiska grannländerna till förmån för den europeiska scenen, där engelskans ställning paradoxalt stärkts genom utvidgningen.


Särskilt Dick Harrison pekar i den nämnda intervjun på skolans roll vad gäller kunskaperna om Finlands historia. Historieämnet i svensk skola har successivt urlakats. På den punkten har han rätt. Sak samma med undervisningen i svenskämnet. Redan 2008 antog Språkförsvarets dåvarande ledning ett uttalande, ”Försvara den nordiska språkgemenskapen - stärk grannspråksundervisningen”, som föreslog en rad åtgärder för att stärka grannspråksundervisningen och därmed den nordiska språkgemenskapen.  En bestämd utveckling är inte alls ödesbunden; den kan styras, regleras och påverkas förutsatt att stasmakterna försöker analysera och förutse utvecklingen.


För övrigt att är det naturligtvis inte så att norska och svenska ungdomar behöver tillgripa engelska för att kommunicera med varandra. Problemet finns framförallt mellan svenska och danska ungdomar, eftersom danskt och svenskt talspråk glidit isär. Men problemet är inte större än att vederbörande efter kortare tid på plats kan förstå danska eller svenska utan att överhuvudtaget ha bedrivit några reguljära studier.


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - 11 januari 2016 20:17


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 11 januari 2016 16:38

[ Nedanstående är ett utkast. Inga exempel är påhittade; alla är tagna ur tidningar, radio, teve av mig eller av någon som velat bidra. Däremot är varje exempel ändrat i någon formulering för att förhindra protest från den som citeras.

    Utkastet kompletteras efter hand. Tacksam för fler förslag, särskilt tacksam för fler exempel på inneord i deras sammanhang. Nu över till texten:]


Denna ordlista är en hjälp för människor som är rädda för att uppfattas vara ute och omoderna genom att de använder ord som inte är inne.

Ordlistan är också en hjälp att slippa använda ord. De som använder inneord behöver inte kunna så många ord som användarna av uteord. I många fall ersätter nämligen ett inneord många uteord.

Några exempel: Extrem ersätter eftertrycklig, stark, väldig, ytterlig, ytterst. Fokus ersätter avsikt, inställning, satsning, vilja. Tuff ersätter hård, svår, tung, betungande, krävande, utmanande, påfrestande.


Den som vill gå över till inneord bör samtidigt då och då lägga till ord för att markera osäkerhet. Sådan anses nämligen klädsam nu. I tal bör orden kanske och lite flätas in, gärna flera gånger i samma mening. Den som fått ett viktigt uppdrag bör dessutom framhålla sig som ödmjuk.

 

 

Anfall  Leder lätt tanken till avfall. Rätt ord numera: attack.  Ex: Han medger attack mot flickan. Stridsflyg gick åter till attack.

 

Anfalla  Påminner om risken för att falla. Rätt ord numera: attackera.  Ex: Två boxerhundar attackerade flickan när hon väntade på bussen. Högstadieeleven stängdes av efter att han med kniv attackerat en annan elev.


Angripa (om sjukdom)  Inte tillräckligt dramatiskt! Rätt ord: attackera. Ex: Svenskt vaccin ska attackera cancer i levern.


Anpassa/utforma   Ger svagt intryck.  Rätt ord: optimera.  Ex: Nya Passat optimerad för Stockholm.

 

Anseende  Ålderdomligt.  Rätt ord: cred eller kredd.  Ex: Världsstjärnan ger kommunen mer cred. Det smäller högre än kredd från syntikoner.

 

Anseende (särskilt starkt)   Då räcker inte kredd. Rätt ord: kreddighet.  Ex: Hennes cv osar av kreddighet. 

 

Ansvar/ansvara för   Uppfattas som moralistiskt.  Rätt ord: äga.  Ex: Politikerna måste se till att äga reformprogrammet.

 

Arbeta fram/utarbeta   Låter för krävande.  Rätt ord: producera.  Ex: Staten bör producera en tillsynsrapport om friheten på nätet.

 

Arbetssätt, metod   Låter omodernt, är dessutom alltför konkret.  Rätt ord: strategi.  Ex: Kommissionen föreslår en ny strategi för att samordna medlemsländernas polis.  Strategin går ut på att stimulera de anställda till personligt ansvar för sin utveckling.


Avböja, avslå  Inget ord för de många nu som river sönder sina jeans för att visa att de inte bryr sig om hur de klär sig. Ordet som används i stället: nobba.  Ex: Narkoelepsisjuka nobbas ersättning för att de upptäckte symtomen för sent.


Avsikt  Inte tillräckligt modernt. Ord som används i stället: intention eller fokus.   Ex: Min intention blev feltolkad. Ledningens fokus är för närvarande att arbeta fram vårbudget.

 

Avföring    Den som säger det ordet blir uppfattad som ålderdomlig. Rätt ord: bajs.  Ex:Den lilla toaletten och påsen med urean som tar emot bajset löser ett svårt problem, i synnerhet för kvinnorna. Se även Spillning!


Behandla (i betydelse ta upp)   Främmande för den moderna människan. Rätt ord: adressera. Ex: Under sändningen adresserade hon kritiska röster mot vårdvalet.


Beteckning    Alldeles för lättbegripligt och ger intryck av låg bildningsnivå! Rätt ord: epitet. Ex: Detta är ett epitet som passar författaren väl.Ön har fått epitetet ”juvelen i den asiatiska kronan”.


Berättelse   Verkar i sin ursprungliga betydelse tillhöra gamla tider. (Ordet har däremot nya betydelser som nytt inneord.) Rätt ord: narrativ. Ex: Genom narrativ om förfädernas lidande dras nya generationer in i gamla konflikter.


Besvärligt/olägligt   Låter för hårt. Rätt ord: obekvämt. Ex: Nationen har både pengatrubbel och obekvämt politiskt bagage.


Bort, längre bort   I stället används: ner, längre ner.  Ex: De varorna finns längre ner. (Men på samma plan.)


Dotter  Avkomma av kvinnligt kön. Ordet olämpligt eftersom leder tanken till en far och en mor, alltså uttrycker heternormativt tänkande. Rätt ord: tjej. Ex: På natten föddes hennes tjej.

 

Driva en politik   Styr alltför lätt tankarna i riktning mot något som är på drift. Rätt ord: leverera. Ex: Jag fortsätter leverera den politik som gör skillnad i framtiden.


Dölja (t ex fakta, beslut)  Många idag uppfattar dölja bara som gällande kroppsdelar. Rätt ord: mörka.  Ex: Regeringen mörkade att fredsinsatsen ändrades till krigsinsats.


Erfarenhet(er)  Erfarenhet är det bara gamla som talar om, och de bör man inte lyssna på. Rätt ord nu: empiri. Ex: Empirin har sedan länge gjort rent hus med folktron på den offentliga sektorn.

 

Eftertryckligt  Uppfattas som ålderdomligt.  Rätt ord: extremt. Ex: Jag tar extremt avstånd från de här åsikterna.

 

Flicka  Började försvinna på 60-talet.  Rätt ord: tjej.  Används nu för personer av kvinnligt kön oavsett ålder. Ett barn av kvinnligt kön kallas därför liten tjej.  Ex: Jag är en fräsig tjej på 62 som söker bekantskap med …”

 

Fram, framåt, fram  I stället används: ner, längre ner.  Ex: De varorna finns längre ner.  (Dock på samma plan.)


Frätas bort/urholkas   Imponerar inte med bildning. Rätt ord: erodera. Ex: Den generella välfärdens kärnvärden eroderar.

 

Förhållande  (mellan två saker eller två personer)  Faller allt mer ur bruk. Rätt ord: relation. Ex: I relation till hur många som blir bitna av fästingar är risken för borrelia liten.


Förolämpa/förolämpning   Alldeles för milt idag. Rätt ord: kränka/kränkning. Ex: Han kände sig kränkt av domarens varning.

 

Föresats  Uttrycker en vilja att på allvar få något bestämt gjort.  Rätt ord: intention.  Exempel: Vägen till helvetet är kantad med goda intentioner


Gammal  Ett helt förbjudet ord. Det enda tillåtna ordet: äldre.  Ex: Personer som tar upp till fem mediciner om dagen kallas äldre.

 

Gensvar   Används alltmer sällan. I stället respons eller feedback. Det känns värdefullt att få respons.

 

Gynna   Ålderdomligt.  Dagens ord: premiera.  Ex: Vi vill premiera gående och cyklister.

 

Gälla/handla om   Ger intryck av att inte hänga med.  Rätt ord: adressera.  Ex: EU-toppmötet denna gång adresserade banksystemet.

 

Göra något (t ex mål)  Uttrycket uppfyller inte den moderna människans krav. Rätt ord: leverera.  Ex: Nu var det Zlatan som levererade. Hon är känd för att leverera kärva kommentarer.


Göra något (åt något)  Verkar inte handlingskraftigt numera.  Rätt ord: attackera.  Ex: Nu måste ungdomsarbetslösheten attackeras.


Härma efter/efterhärmare  För den moderna människan är det bara barn som härmar. Rätta ord: kopiera/copycat.  Ex: Oron sprider sig att bränderna är en copycats verk, någon kopierar gryningspyromanen.


Hängiven   Hopplöst gammaldags. Rätt ord: dedikerad.  Ex: Han var en dedikerad cannabismissbrukare.


Höja/höjas   Den som använder uttrycket höjer sig inte själv. Rätt ord: eskalera.  Ex: Konfliktnivån i det grekiska samhället har eskalerat.

 

Ingående/noggrann  Låter för bestämt och precist. Rätt ord: tuff.  Ex: Naturvårdsverkets utvärderar numera målen tuffare.

 

Koncentrera (sig) på    Förpliktar genom att leda tanken till att inget annat är viktigt. Rätt ord: fokusera på.   Ex: Han fokuserar på sin roll som partiets ekonomisk-politiske talesperson. 


Krävande   Uppfattas kräva för mycket. Rätt ord: tuff.


Kvinna   Ger alltför seriöst intryck. Leder tanken mot en person som tar ansvar. Nu används i stället tjej i alla åldrar. Ex: Söker en tjej, 58-65, helst kort, att umgås med.

 

Könsliv  För allvarligt, kan leda tanken till ansvar. Rätt ord: sex.  Ex: Sexet är som bäst efter 50.

 

Lag/lagar   Imponerar inte tillräckligt. Rätt ord: lagstiftning. Ex: Medlemsländernas lagstiftning måste bli mer likartad.

 

Landsflykt   Låter för den moderna människan som om någon flyr från land till land. Rätt ord: Exil.  Ex: I sin exil  fick hon kontakt med likasinnade.

 

Locka/dra till sig  Locka uppfattas lätt som gällande en hund, dra till sig som gällande skadedjur. Rätt ord: attrahera.  Ex: Det gäller för kommunen att attrahera nya medborgare och nya företag. Partiet attraherade intellektuella. Europa måste attrahera kvalificerade människor .


Lättja   Ett alltför krävande ord för den moderna människan. Nu används i stället det gamla småbarnsordet lathet.  Ex: Hon säger att hennes karriärval handlar om lathet.


Man (person av manligt kön)  Ordet ger ett alltför seriöst intryck. Leder tanken mot en person som tar ansvar. Nu används i stället kille i alla åldrar. Ex: Jag är en 70-årig kille som söker en smal och glad tjej.


Medelålders  Används inte eftersom ingen numera är medelålders, bara ung och med ett uppträdande som en tonåring. Eftersom åldern inte längre finns, behövs inget ord för den. Enda undantag är uttrycket vit medelålders man.


Medlidande (grundat på inlevelse)   Uppfattas numera för vardagligt. Rätt ord: empati.  Ex: Kommer han att visa empati för offren?

 

Minska/gå ned/sjunka   Alldeles för tamt, rent odramatiskt. Rätt uttryck: rasa. Ex: Stockholmsbörsen rasade igår. (Den föll tre procent.)

 

Mor  Helt ute även i officiella sammanhang. Rätt uttryck: mamma. Ex: Hennes mamma har följt rättegången i tingsrätten. Norska drottningens mamma deltog.

 

Målinriktad/koncentrerad   Signalerar gammalt tänkande. Rätt uttryck: fokuserad. Ex: Vi har jobbat med vaneförbrytare tidigare men inte på det här fokuserade sättet.


Nu  Ger intryck av att kunna vara exakt. Rätt uttryck: i nuläget. Ex: Inga uppgifter kan lämnas i nuläget.


Odjur   Gammaldags skällsord. Bättre ord: monster.  Bästa ord: djur.  Ex:Män är djur!


Orolig, växlande (om tid)   Gör den moderna människan orolig.  Rätt ord: turbulent.  Ex:Andra kvartalet blev turbulent för bolaget.

 

Orsaka  Tveksamt för den moderna människan. Bättre ord: generera.  Ex:Det blir hård fuktig vind från Atlanten som genererar regnskurar.

 

Person  (i pjäs., film eller roman)  Ordet finns inte längre i den fiktiva världen. Rätt ord: karaktär.  Ex:Karaktären vi älskar att hata.

 

Pojke  Får inte användas när pojkar bär sig illa åt. Det antyder nämligen att flickor inte gör på samma sätt. Rätt ord: ungdom.  Ex:En liten klick stökiga ungdomar svarar för trakasserierna. Bussförbindelsen ställs in eftersom ungdomar kastar sten.


På gång.  Kopplar inte starkt nog till anseende. Rätt uttryck: i pipeline.  Ex: Vi har spännande investeringar i pipeline.


Påfrestande  Ordet gör den moderna människan nedstämd.  Rätt ord: tuff.  Ex: Att de inte kunde få barn innebar en tuff kamp.


Regel  Låter för banalt. Rätt ord: regelverk. Ex: Nu måste regelverket ses över.


Sammanhang   Alltför lätt att förstå och ger därför inga pluspoäng. Rätt ord: kontext.  Ex:Mästarna visas i en samtida kontext.Politiken är oberäknelig i den kontext vi nu befinner oss. Förflyttat till en annan kontext kan tydliggörandet av konflikter få märkliga resultat.


Satsning/ökade resurser Ger alltför starkt intryck av att något verkligen kommer att göras.  Bättre ord: fokus.  Ex: Projektet är en del av regeringens större fokus på utländskt demokratiarbete.  Att det blivit stort fokus på patientsäkerhet beror på att kunskaperna ökat.


Slappna av   Ger intryck av att tappa kontakten med verkligheten. Bättre ord: slappa. Bäst ord: softa.  Ex: Yoga-läraren softade på spikmattan.

 

Son   Avkomma av manligt kön. Ordet är olämpligt eftersom det kan leda tanken till en far och en mor, alltså uttrycka heternormativt tänkande. Rätt ord: kille. Ex: Det blev en kille hon födde.

 

Spillning  Detta ord för djurs avföring missuppfattas numera. I stället används samma ord som för människors avföring: bajs.  Ex: Varning för hästbajs på vägen!  I kyrktornet fanns nästan två ton fågelbajs sedan en öppen taklucka glömts bort i 30 år. Bladlusbajs från lindarnas blad gör cykelbanorna hala

 

Stark (som förstärkningsord) Klart omodernt. Bättre ord: extrem. Ex: Han kände ett extremt behov av att motivera sin obarmhärtiga dom.

 

Strunta i   Moderna människor osäkra på strunt. Uttrycket ersatt av: skita i.  Ex: Det ska duskita i!


Stödja   Ordet ger intryck av gammal bibelöversättning. Rätt ord nu: stötta eller backa upp. Ex: Ruanda backar upp rebeller i östra Kongo-Konshasa.


Svår (t ex konkurrens)   Ger intryck av att en målmedveten insats verkligen krävs. Bättre det icke förpliktande ordet tuff.Ex: Gråsälen är en tuff konkurrent till yrkesfiskaren.

 

Svära/vissla i kyrkan Låter för ålderdomligt korrekt, som att stoppa blusen innanför kjollinningen Ersatt av: skita i.  Ex: Att vara med i Varuhuset var som att skita i kyrkan.

 

Sätt (i betydelsen metod) Ger alltför lättvindigt intryck. Rätt ord: strategi. Ex: Under krisen gällde frågan centralbankernas exitstrategier.

 

Ta bort/urholka   Verkar främmande för människor som vill låta avancerade. Rätt ord: erodera.  Ex: Omfördelningen får inte erodera incitamenten för att attrahera nya företag.


Ta fart/sprida sig  Ord som numera ofta fallit i glömska. I stället används: eskalera.  Ex: Ett myteri i en förläggning eskalerade till uppror.


Taktisk  Ger alltför lättvindigt intryck. Rätt ord: strategisk.  Ex: Det har inte ansetts strategiskt att driva förslagen mot abortförbud.


Tillämpa/genomföra (politik, plan, regler) Ordet sänker tanken till hårt arbete. Rätt ord: implementera.  Ex: Jag är bekymrad över sättet det här implementeras på.

 

Tillta (i styrka)  Uppfattas ålderdomligt om alls. Rätt ord: eskalera. Ex: Protesterna mot filmen eskalerar.


Tonåring  Används numera sällan i pluralis. Rätt ord då: kids.  Ex: Kidsen virkar till rapmusik.


Trappa upp  Leder den moderna människans tanke fel. Rätt ord: eskalera. Ex: Avtalskonflikten eskalerar nu.

 

Tränare  Ordet kan bara användas för målmedveten fysisk ansträngning.Rätt ord i övrigt: coach. Ex: Hon trivs med sin coach.

 

Unge/ungar  Används numera bara om djurs avkomma. Rätt ord för människors avkomma: kid/kids.  Ex: Kidsen närmast scenen gallskrek. Coola kids.

 

Undersöka   Ger alltför starkt intryck av allvar. Rätt uttryck: titta på. Ex: Vi vill titta på hur konsumentskyddet kan förbättras.

 

Uppgift/åtagande  Leder tanken till plikt att uträtta något..  Rätt ord: roll.  Ex:  Han har nu rollen som partiets miljöpolitiske företrädare.

 

Upplysning  Tveksamt om den moderna människan förstår ordet.  Rätt ord: information.  Ex: Vi måste vässa vår information.

 

Urin   Leder tanken till gammal, auktoritär sjukvård. Rätt ord: kiss.  Ex: Var vänlig kissa i den här bägaren.

 

Utlösa  Den moderna människan kopplar ordet bara könsligt.  Bättre ord: trigga. Ex: Det var en smällare som triggade tumultet på läktaren.  


Utreda (något) Leder tanken mot löfte att arbeta fram underlag för en reform och, än värre, att någon kan ställas till ansvar om den uppgiften inte sköts. Bättre uttryck: titta på (något). Ex: Vi tar missförhållandena på stort allvar och kommer att titta på saken.

 

Verkan/verkningar  Ordet överges alltmer. Rätt ord: effekt. Ex: Har droginformerandet någon effekt? Besluten i styrelserum har ofta stor effekt på samhället.  Effekten av hyreslagen omtvistad.

 

Viktig Verkar inte tillhöra vår tid. Bättre ord: essentiell.  Ex: En positiv stämning är essentiell.


Vilja/inställning Innebär ett alltför starkt löfte om att något kommer att göras. Bättre ord: fokus.  Ex:Vårt fokus har varit att fler ska delta på årsmöten.Fokus från dag ett är att nyanlända ska komma i arbete.

 

Väldigt (förstärkningsord)  Användes förr ensamt och uttalat med markerad tyngd. Att säga så är helt ute nu.  Däremot inne att obetonat säga väldigt väldigt och även att skriva det.Ex: Det här är väldigt väldigt i fokus. Klimakteriet påminner mej om att bli gammal och det är väldigt väldigt jobbigt.


Väsentlig  Leder tanken mot främmande väsen. Rätt ord: essentiell. Ex: NATO har essentiell betydelse för Sveriges säkerhet.

 

Ytterlig, ytterst   Leder den moderna människans tanke fel. Rätt ord: extrem.  Ex: Situationen är extremt allvarlig. Sommaren har varit extremt tuff på sjukhusen.

 

Åldring  Ett numera förbjudet ord. I stället används: äldre äldre.  Ex: Äldre äldre tar sex eller fler mediciner om dagen

 

Årtusende/årtusenden  Ordet avskaffades år 2000. Ersattes av millennium /millennier. Ex: Det gamla millenniet var på väg in i ett nytt. ”LO 1900-talet och ett nytt millenium

 

Åstadkomma  Ger alltför ålderdomligt intryck. Rätt ord: generera. Ex: Han genererade ett nytt intresse för Bach.

 

Åtagande  Tveksamt om ordet förstås. Rätt ord: agenda. Ex: Efter stationering i Irak bytte han agenda och började motarbeta USA.

 

Ändamålsenlig/fyller krav  Väcker alltför konkreta förväntningar. Rätt ord: modern. Ex: Lagstiftningen känns inte modern i ett samhälle som vill leva upp till mänskliga rättigheter.

 

Öka  Förstås fortfarande men används allt mindre. Rätt ord: eskalera. Ex: Flyktingvågen har eskalerat de senaste veckorna.

 

Öppna (t ex nya möjligheter)  Upplevs futtigt av den moderna människan. Rätt uttryck: öppna upp. Ex:Partiet vill öppna upp möjligheten för personal att ta över sin egen verksamhet. Hon sjunger om bitterhet för att öppna upp till diskussion.

 

Överlämna  Har inte tillräcklig laddning för den moderna människan. Rätt ord: leverera. Ex: Avgående vd levererade sin sista kvartalsrapport för företaget.


Göran C-O Claesson

eget@brevet.se


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 

Av Nätverket Språkförsvaret - 10 januari 2016 18:41

I Svenska Dagbladets artikel 13 missuppfattningar om bildning går författaren och skribenten Thomas Steinfeld till rätta med allvarliga missuppfattningar om bildning i 13 punkter. Det är mycket tänkvärda punkter allihop, och i punkt 5 rubricerad "Bildning är elitistisk" tar han upp språkkunskapernas betydelse. Han påpekar att bildning i traditionell betydelse omfattade språkkunskaper, både i klassiska språk och moderna språk - för en svensk framför allt franska, tyska, engelska och ibland italienska, och menar att denna mångfald speglade en kulturell och politisk federalism som än idag kännetecknar Europa. Hans poäng är att om man ersätter dessa kunskaper med enbart engelska, som visserligen fungerar som världsspråk, innebär det också att engelskan inte bara fungerar som ett redskap, utan också medför att man identifierar sig med den överlägsna makten, eftersom engelska är språket i  världens mäktigaste nation. Och vad är identifikation med vinnaren om inte ännu en elitistisk vision, frågar sig Steinfeld.


Steinfeld tillägger syrligt att denna identifikation med den överlägsna makten "bedrivs med en entusiasm så stor att man ibland kan få för sig att Sverige delar sin yngre historia mer med USA än med någon del av Europa" och tillägger att denna identifikation åtminstone "innefattar ett milt förakt för allehanda europeiska nationer som inte verkar förstå var framtiden ligger." Man kan inte annat än hålla med.


Susanne L-A


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 9 januari 2016 16:47

Engelska används som undervisningsspråk inte bara inom högskolan utan också i växande utsträckning inom grund- och gymnasieskolan i Sverige. På grund av friskolereformen 1992 blev det bland annat möjligt att starta friskolor med engelska som undervisningsspråk. En grundskola får ha upp till 50 procent engelska enligt dagens skolförordningar, ett gymnasium upp till  90 procent (allt utom svenskämnet).


Vilka konsekvenser får engelskspråkig undervisning för svenskans ställning överhuvudtaget i Sverige? Hur påverkas elevernas svenska? Blir elevernas kunskaper i engelska avsevärt bättre än om de lär sig engelska som främmande språk på sedvanligt sätt?


En debattpanel bestående av Anders Q Björkman, Maria Lim Falk, Olle Josephson och Olle Käll diskuterar engelskans roll som undervisningsspråk i svenskt skolväsende. Anders Q Björkman är biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet; Maria Lim Falk, forskare vid Svenska Akademien; Olle Josephson, professor i nordiska språk och f.d chef på Språkrådet; och Olle Käll, gymnasielärare och styrelseledamot i Språkförsvaret. Debatten förs mellan paneldeltagarna och mellan panelen och publiken.


I samband med seminariet utdelas också Språkförsvarets pris och Årets anglofån.


Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm. Tid: lördagen den 23 januari kl. 12.30 – 15.00 Inträde: 50 kr.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 8 januari 2016 01:11

Tidningen Land har delat ut priset ”Årets lantis” till Sofia Hellqvist, prinsessa sedan juni 2015, och bördig från Älvdalen:


”I sitt tal hyllade Sofia sin hembygd och slog ett slag för älvdalskan, Älvdalens eget språk.

– Jag önskar innerligt att jag hade kunnat hålla mitt tal på älvdalska, vårt unika språk här i Älvdalen. Men tyvärr växte jag upp i en generation där det inte var särskilt coolt. I framtiden hoppas jag kan föra en dialog som en äkta älvdaling, sa hon.


Ett uttalande som fick ulum dalska-anhängarna att jubla.

– Nu ger det hög status och är positivt att prata älvdalska. Att prinsessan erkänner älvdalska som ett eget språk är viktigt i vår kamp eftersom regeringen inte vill erkänna det som ett eget språk, säger Björn Rehnström som jobbar med frågan.”


Ulum Dalska har såväl webbplats som Facebook-sida.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 6 januari 2016 17:23

Svenska Yle kommenterar naturligtvis händelsen när Aftonbladet skickar fram en journalist, som inte tycks känna till att det finns en svenskspråkig minoritet i Finland:


”Hockeyspelaren Kasper Björkqvist fick ge en historielektion till en svensk sportjournalist i går efter vinsten i junior-VM. Hur kommer det sig att så många svenskar inte har en aning om att finlandssvenskar existerar?


’Så bra svenska du kan, har du bott i Sverige?’ Alla som fått den frågan av en svensk räcker upp sin hand nu! Jepp, nästan varenda en av oss. En till som kan räcka upp handen är hockeyspelaren Kasper Björkqvist som i går efter att Finland vunnit junior-VM fick just den frågan av en sportjournalist från den svenska tidningen Aftonbladet. Här kan du kolla in när Kasper ger journalisten en kort historielektion.”


Läs vidare här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Januari 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se