Alla inlägg den 1 mars 2016

Under senare tid har jag vid ett flertal tillfällen haft anledning att besöka IKEA vid Kungens kurva. Jag har då till min ogrumlade och stora förtjusning noterat den totala frånvaron från tramsiga anglicismer i deras tilltal till kunderna. Inte ett enda SALE eller annat tjafs.


Kanske vi kan föra upp dem som kandidater till 2016 års hedersomnämnande för vården av svenska språket i det offentliga rummet?

Bästa hälsningar

Lars Göran Asmundsson

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 1 mars 2016 19:00

 
Sex andra hittar man på denna webbplats.
 
(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Det har inkommit runt 20 remissvar på Näringsdepartementets promemoria ”Uppdrag om offentlig terminologi”. Remissvaren var alla mer eller mindre kritiska – inget var odelat positivt. Tidsskäl medger inte några längre citat från remissvaren. Här är dock ett axplock:


Organisationer:

Copenhagen Business School/Bodil Nistrup Madsen:

”1) Det foreslås en forandring, d.v.s en mere afgrænset opgaveportfølje og mindre bidrag fra staten, hvilket indebærer, at TNC´s virksomhed og arbejdsformer skal udvikles. Endvidere anføres det, at TNC skal udvikle klare och attraktive tjenester, som modsvarer de faktiske behov i samfundet, samtidig med at der skal stiles mod øget egenfinansiering.


Enligt min opfattelse besitter TNC allerede de efterspurgte kompetencer og har udviklet attraktive tjenester.”


Copenhagen Business School/Hanne Erdman Thomsen:

“De facto udgör TNC det eneste fagmiljø i Sverige som beskæftiger sig med terminologisk teori og metode, samt undervisning i terminologi. De har derfor ikke kunnet støtte sig til forsknings- og uddannelsemiljøer på universiteter, men har i stedet brugt resourcer på det som i rapporten omtales som ’program 3 – Internt basarbet och kompetensutveckling’”.


IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige):

Bortsett från det i våra ögon avsevärt mindre lämpliga departement som ISOF sorterar under vill vi inte helt utesluta möjligheten att inordna TNC:S verksamhet under ISOF. Vi menar dock att det måste göras en grundlig konsekvensanalys och staten måste också överväga att skjuta till ytterligare medel för att ISOF ska kunna ta det utökade ansvaret. Sammantaget är dock IKEM ytterst tveksam till att totalansvaret för offentlig språkvård och teminologiarbete hamnar hos ISOF.”


Institutet för språk och folkminnen (ISOF):

”Risken för kompetensförlust är dock i första hand kopplad till förslaget om en kraftig neddragning av TNC:s anslag. Det finns en risk att TNC:s uppdrag, som en konsekvens av neddragningarna, blir alltför avgränsade och att unik kompetens och erfarenhet och redan etablerade kontaktnät därmed går förlorade. En sådan förlust riskerar att drabba inte bara TNC utan i högsta grad också den nya organisation som ska upprättas till stöd för den offentliga terminologin.”


Socialstyrelsen:

”Socialstyrelsen kan varken tillstyrka eller avstyrka förslaget… Förslaget innebär en reducering av det statliga bidraget till TNC med motsvarande 2-3 tjänster, samtidigt som det är otydligt huruvida en ökning av det statliga förvaltningsanslaget till ISOF föreslås.”


Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet:

”Vi instämmer i utredningens omdöme att Terminologifrämjandet TNC har en viktig roll som terminologiskt kompetenscentrum. Just av den anledningen är det oroande att regeringen vill införa en ny organisationsstruktur och en ändrad finansiering utan att göra en konsekvensanalys och riskbedömning först. TNC är de facto den enda instans i Sverige som bedriver svenskt terminologiskt arbete. Om anslaget reduceras samtidigt som en knapphändigt preciserad organisationsförändring görs, är risken, enligt vår bedömning, överhängande att den enda idag fungerande verksamheten för offentlig svensk terminologi blir lidande.”


Svenska Akademien/Tomas Riad:

”Som effektiviseringsåtgärd föreslår utredaren att stödet till TNC ska gå via ISOF/Språkrådet. Denna instans har terminologiarbete i sin myndighetsinstruktion men saknar TNC:s kompetens på området…”


”Akademien ser det som en självklarhet att TNC bör sortera under Näringsdepartementet. Terminologiarbete skall inte primärt betraktas som språkvård, utan det är främst en kunskapsstrukturerande verksamhet av grundläggande betydelse för näringslivets och hela samhällets infrastruktur…”


”Att delegera omsorgen om terminologin till TNC är i Svenska Akademiens ögon ett effektivt och konkret sätt att värna om den svenska terminlogins precision, inte minst i svenskan förhållande till andra språk.”


Svenska Biotermgruppen:

”Utredningen menar att Terminologicentrum (TNC) inte fungerar som kunskaps- eller kompetenscentrum och saknar koppling till forskning in språk och språkteknologi (sid.22).


Det första är vi helt oeniga i. Det tidigare förslaget att helt slopa statlig finansiering av TNCs verksamhet möttes av omfattande protester från olika håll i samhället, inte minst från översättare och tekniska skribenter. I den andra frågan, om forskningsanknytning, vill vi poängtera att just eftersom terminologi inte är en språkvetenska, utan ett eget, tvärvetenskapligt kunskapsområde, har TNC en unik kompetens att utveckla densamma.”


Sveriges Facköversättarförening:

”SFÖ har stort förtroende för ISOF (Institutet för språk och folkminnen), Språkrådet och TNC (Terminologicentrum), men konstaterar att TNC har decenniers erfarenhet av nationellt terminologiarbete och att det enda rimliga är att TNC fortsätter att spela en central roll i sammanhanget. Staten bör precisera terminologiorganisationens uppdrag och i den uppgiften ta hjälp av terminologianvändarna, däribland språkindustrin som SFÖ är en del av.”


Sveriges Ingenjörer/Anders Tikhan:

”Sveriges Ingenjörer anser att terminologiarbetet skulle missgynnas om ansvaret lades på ISOF. Terminologiarbete bestämmer begrepp på ett systematiskt och metodiskt sätt, medan annan språklig förvaltning beskriver hur saker och ting utvecklats…Sveriges Ingenjörer föreslår i stället att ISOF inte ska ha något terminologiuppdrag, utan att uppdraget ska renodlas och gå direkt TNC.”


Terminologicentralen (TSK)/Katri Seppäla:

”Det bästa alternativet är alltså ett terminologicentrum som kan koncentrera sig på en mångsidig terminologisk verksamhet, kan fatta självständiga beslut och samarbetar flitigt med olika parter – som Terminologicentrum TNC gör nu. TNC har redan gjort preliminära planer för att effektivisera sin verksamhet, och samarbetet mellan den statliga bidragsgivaren och TNC kan fördjupas och det skulle vara till hela samhällets fördel.”


Vasa Universitet/Nina Pilke:

”I det sammanhanget vill jag nämna att kommentarerna om svag koppling till näringslivet (s. 21) och ingen koppling till forskning (s.22) är felaktiga. Den svenska modellen är fungerande och den verkar också var mer effektiv jämfört med t.ex den finländska. TNC är en välkänd och synlig aktör i nordiska och internationella terminologi- och fackspråkskontexter – tack vare det breda verksamhetsområdet, stark expertis och de långsiktiga satsningarna.”


Enskilda:

Irene Elmroth/ Översättare, korrekturläsare och textredigerare:

Utredarens förslag om att Institutet för språk och folkminnen ska få större ansvar för terminologiverksamheten i Sverige är en byråkratisk skenlösning; där finns inte specialiserad kompetens. Den måste alltså övertas från TNC. Min förhoppning är därför att ni på Näringsdepartementet inser vad TNC faktiskt innebär, och ger dem fortsatt ekonomiskt stöd.”


Barbro Ehrenberg-Sundin/Tidigare språkexpert i Regeringskansliet:

”Det är mycket angeläget att svensaka termer samlas, kvalitetssärkras och utvecklas och görs tillgängliga. Terminologicentrums arbete med att utveckla Rikstermbanken är oundgängligt. För det krävs professionella terminologer, som excerperar, kvalitetssäkrar, ge råd, utbildar och samordnar. Ett statligt stöd för sådan verksamhet borde inte ifrågasättas. Att kraftigt minska Terminologicentrum statliga bidrag har hittills varit Näringsdepartementets enda avsikt med utredningen. Inte att säkerställa att svensk terminologi används, utvecklas och tillgängliggörs på ett professionellt sätt.”


Christer Furberg:

”Jag vill bara protestera kraftigt mot Ingrid Strömbergs (feldaterade) förslag om att begränsa TNC:s uppdrag. Som professionell teknikinformatör och översättare kan jag inte nog understryka vikten av en korrekt terminologi. Institutionen för språk och fornminnen är också en värdefull institution, men de har inte kompetensen att överta TNC:s funktion. Gör om och gör rätt, som det så populärt heter!"


Agneta Hallin/pensionär:

”Enligt mitt förmenande bör ypperliga TNC förstärkas och inte försvagas. Läggs delar av verksamheten på andra håll riskeras en för hela samhället mycket nyttig och speciell kompetens försvagas."


Rikard Lövström:

”Därför tror jag att utredningen slutsats att avgränsa uppdraget och dra ner på centralt, statligt stöd är felaktigt… Jag menar att Terminologicentrum därför bör utöka sin verksamhet och bistå i utvecklingen av begreppssystem i olika samhällssektorer för att IT-systemen ska kunna hantera information effektivt. Detta behov ökar dag för dag och behovet av terminologisk kompetens likaså.”


Helena Palm/Tidigare anställd på TNC:

”Jag förordar därför i stället ett oförändrat eller till och med utökat statsbidrag kombinerat med preciserade uppdrag och en tydligare, mera infrastrukturell roll för TNC. Jag tror att det skulle gagna samhället väl och dessutom öppna fler ögon för nyttan med terminologiarbete – och därmed ytterligare öka efterfrågan.”


Peter A. Sjögren/Tidigare v. ordf. i Svenska Språknämnden, huvudredaktör i Nationalencyklopedin och huvudförfattare i Bonniers svenska ordbok:

”Jag instämmer helt i Språkförsvarets svar på rubricerade promemoria.”


Sedan tidigare finns TNC:s eget yttrande och Språkförsvarets svar samt en kommentar i Språktidningens blogg utlagda i denna nätdagbok eller på Språkförsvarets webbplats.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
<<< Mars 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se