Direktlänk till inlägg 11 maj 2022

Svar från Centerpartiet på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022

Frågor till de politiska partierna inför valrörelsen 2022

 

CENTERPARTIET

Avdelning A                      Språklagens ställning och användbarhet

 

1. En enhällig riksdag antog 2009 en språklag (SFS 2009:600), som reglerar svenska språkets ställning. Hur ser ert parti på språklagen? Har språklagen motsvarat förväntningarna? Eller bör språklagen skärpas?

Centerpartiet anser att Språklagen i huvudsak har motsvarat förväntningarna. Vi har tidigare flaggat för behovet av att följa upp minoritetsspråkens ställning och det fortsätter vi att jobba med.

 

B                                     Svenskans ställning i skolan

 

2. Hur stor plats anser ert parti att svenskundervisningen bör få i grundskolan och gymnasieskolan, exempelvis procentuellt eller i antal timmar, så att det stämmer överens med Sveriges språklag?

Centerpartiet ser gärna att svenskundervisningen bör öka, däremot har vi inget förslag om exakta timmar. Vi anser också att kvaliteten på undervisningen är minst lika viktig som antalet undervisningstimmar.

3. Hur ser ert parti på att skattefinansierade skolor undervisar på ett främmande språk (läs: engelska) i upp till 50 procent av tiden i grundskolan och i samtliga ämnen utom svenskämnet i gymnasiet?

Centerpartiet vill inte förbjuda undervisning på andra språk än svenska. All språkundervisning gynnar språkkunskaper, inte bara i det språk som undervisas. Centerpartiet värnar också föräldrar och elevers möjlighet att själva välja skola utifrån vad de anser passar dem bäst. Vi tycker att Sverige ska vara ett öppet land som står sig väl i en hårdnande internationell konkurrens. Det finns ingen direkt motsättning mellan det och att undervisning bedrivs på fler språk än svenska i Sverige.

4. Hur bör undervisningen i svenska för invandrare enligt ert parti organiseras på effektivast möjliga sätt?

Centerpartiet tycker kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är otillräcklig. Idag har studerande inom SFI inte möjlighet att välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de anordnare kommunen har upphandlat. Centerpartiet föreslår därför att det införs en resultatbaserad SFI-peng. Alla som uppnår vissa grundläggande krav får möjlighet att erbjuda SFI-undervisning. Den som ska lära sig svenska får sedan möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de vill studera, och utbildningsanordnaren får betalt genom en typ av skolpeng som baseras på resultat.

Centerpartiet ser även behov av att stärka stödet till kommunerna och bättre följa upp verksamheten. Vi delar därför Kliva-utredningens bedömning att Skolinspektionens granskning ska ske även på verksamhetsnivå och att Skolverket ska ta fram stödmaterial för upphandling.

5. Vad anser ert parti om kravet på grundläggande kunskaper i svenska för att kunna få svenskt medborgarskap?

Centerpartiet vill inte införa språkkrav för permanent uppehållstillstånd, däremot har vi varit öppna för att se över möjligheten att införa språkkrav för medborgarskap – förutsatt att det fyller ett tydligt syfte.

 

C                                     Svenskan som komplett, samhällsbärande språk

 

6. Anser ert parti att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Anser ert parti att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte vad bör göras åt saken?

Ja, och vi ser att det svenska språket är både dynamiskt och livskraftigt. Centerpartiet är övertygade om att svenska universitet behandlar det på ett tillfredsställande sätt.

7. Anser ert parti att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster till engelskan, särskilt inom högskolan och affärsvärlden?

Affärsvärlden är inte något område där vi ser en anledning att politiskt ingripa. Företag som agerar på en internationell marknad, och som eventuellt har kontor i flera olika länder, får själva avgöra hur deras kommunikation ska fungera på bästa sätt. Inom högskolan är svaret delvis detsamma. Svensk forskning står sig väl i internationell konkurrens och detta är delvis ett resultat av vår förmåga att publicera forskning i internationellt gångbara sammanhang. Detta betyder dock inte att det svenska språket som grundbult i det svenska samhället är hotat. En majoritet av undervisningen på svenska universitet sker på svenska och vi ser inte några tecken på att det kommer att förändras inom överskådlig framtid. Inte heller är svenskan hotad som den självklara utgångspunkten i det svenska samhällets vardag.

 

D                                     Svenskans ställning i EU

 

8. Anser ert parti att svenskans ställning i EU är tillfredsställande? Om inte, hur bör läget förbättras? Anser ert parti att svenska regeringsföreträdare och EU-parlamentariker i tillräcklig utsträckning använder svenska i alla EU-sammanhang där det är möjligt?

Som medlemsstat i EU är svenskan ett officiellt språk inom unionen. Detta innebär att alla officiella dokument och all officiell kommunikation ska finnas att tillgå på svenska om så önskas. Hur individuella företrädare för Sverige väljer att kommunicera anser vi är upp till dem att bestämma själva. Exempelvis använder våra EU-parlamentariker svenska när de gör anförande i plenum.

9. Allt färre svenska skolelever studerar idag stora EU-språk som tyska och franska. Påverkar detta Sveriges ställning i EU på sikt? Om ja, vilka motåtgärder krävs i så fall?)

Det är alltid positivt att lära sig fler språk. I grundskolan kan man företrädesvis studera endera franska, spanska, eller tyska inom ämnet moderna språk – även om det ibland finns möjlighet att välja andra språk som exempelvis ryska, kinesiska, eller italienska. Vi tror människor berikas av att lära sig fler språk, men ser ingen anledning att hårdare styra vilka dessa språk är. Vi ser heller ingen anledning att anta att Sveriges ställning inom EU skulle påverkas nämnvärt av detta då vår ställning i första hand kommer genom det politiska arbetet vi gör. Exempelvis arbetet med jämställdhet, energi, djurskydd, och skogsbruk. Centerpartiet anser att det är inom dessa, och fler, politiska områden Sveriges ställning inom EU cementeras.

10. Vad är er inställning till att svenska inte längre alltid används vid kontakter med andra nordiska länder i offentliga sammanhang?


Centerpartiet är en varm anhängare av det nordiska samarbetet och ser gärna en fördjupning av detsamma. Frågan om språk i dessa sammanhang är ofta en fråga om effektiv kommunikation. Centerpartiet anser att det nordiska samarbetet utvecklas bäst genom just en effektiv kommunikation länderna emellan och vi ser vi gärna en ökad förståelse för andra nordiska språk, och att vi använder oss av de nordiska språken när det lämpar sig. Samtidigt ska vi minnas att det viktigaste är att värna förståelsen för det andra nordiska språken i den breda befolkningen, särskilt bland unga. Därför har vi drivit och stöttat förslag i Nordiska rådet om bland annat ökat studentutbyte och minskad geoblockering i Public Service-kanaler.


E                                     Svenskan i media

 

11. I dag domineras i synnerhet det kommersiella tv-utbudet i Sverige av engelskspråkiga filmer och serier. Anser ert parti att denna situation är tillfredsställande? Om inte, bör den åtgärdas på något sätt?

Att politiskt reglera kommersiella medieaktörers innehåll i likhet med exempelvis en kanadensisk modell är ingenting som Centerpartiet står bakom.

12. Hur ser ert parti på public service uppgift att ha ett särskilt ansvar för svenska språket? Behövs konkreta regler?

Centerpartiet anser att public service ska vara såväl politiskt som kommersiellt oberoende. All politisk styrning minskar friheten och därmed trovärdigheten. Oberoendet behövs för att du som mottagare ska kunna känna dig trygg i att enskilda politiska åsikter inte styr innehållet. Detta ska inte blandas ihop med att det finns ett sändningstillstånd med uppdrag som exempelvis att public service ska spegla hela landet och har ett särskilt ansvar för det svenska språket. Vilka program som sänds och vad de innehåller eller hur språkvårdsfrågor beaktas i verksamheten ska dock inte politiken lägga sig i.

 

F                                      Svenskan i offentliga sammanhang

 

13. Vissa offentliga institutioner, kampanjer, projekt, byggnader som Stockholm Waterfront, Mall of Scandinavia, efterleden Airport i stället för flygplats, och många fler har idag enbart engelska namn. Anser ert parti att det har betydelse om dessa namnges på svenska eller engelska? Vilken princip för namngivningsprincip bör tillämpas?

Namnsättning av saker i det offentligas regi är ofta en fråga för kommunal eller regional nivå. Centerpartiet värnar bland annat det kommunala självstyret och vi anser att det inte är politikens uppgift att centralt styra marknadens aktörer i detta. Därför anser vi att principer om namnsättning bör beslutas om på respektive politisk nivå.

14. Språklagen omfattar endast det allmännas, det vill säga myndigheternas, kärnverksamhet. Hur ser ert parti på att företag publicerar reklam eller varumärken enbart på engelska? Vilka effekter har detta på svenska språkets ställning? Är det önskvärt att beivra detta slags reklam?

Nej. Centerpartiet anser att detta är en marknadsfråga och vi ser inte någon anledning att från politiskt håll styra hur kommersiella aktörer väljer att göra reklam för sina produkter.

 

G                                     Svenskans ställning i ert parti

 

15. Vad har ert parti för tanke om svenskans ställning på lång sikt i Sverige?

Centerpartiet ser att svenskan är ohotat som huvudspråk i Sverige inom överskådlig framtid. Det är ett livskraftigt språk i ständig utveckling och förändring, och det är det språk som är naturligt att kommunicera genom för en absolut majoritet av svenska medborgare.

16. Varför har Ert parti ingen utpekad språkpolitisk talesperson? Inte heller någon uttryckt språkpolicy, som är kopplad till svenska språkets ställning och tillämpningen av språklagen? Är språkfrågan för oviktig för partiet?

Frågan är inte oviktig för oss. Vi anser att språkfrågorna är viktiga. Det svenska språket är en väldigt viktig del av samhället och Centerpartiet tycker språkfrågan är en betydelsefull del av den politiska helheten. Vår kulturpolitiska talesperson har ett särskilt ansvar för frågan men den genomsyrar också många andra frågor och får på det sätt det utrymme den kräver i politiken. Vi ser heller inget behov av en särskild policy kring det svenska språket i partiet utan menar att språket bäst utvecklas på ett dynamiskt sätt av alla medborgare som dagligen tillsammans använder det.

 

***

Svar önskas helst före den 30/5, varvid svaren publiceras i den ordning de inkommer. Svaren kan skickas till sprakforsvaret@yahoo.se eller via post till Språkförsvaret, Spånga kyrkväg 616, 16362 Spånga


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Christina

11 maj 2022 14:17

Bra att Centerpartiet har besvarat frågorna först av alla, men tyvärr är de flesta svar bedrövliga! Ingen insikt tycks finnas om hoten mot svenskan och att språklagen behöver skärpas. Annie Lööf har en valslogan som lyder: ”För Sveriges bästa”. Varje gång jag ser den tänker jag att det är orwellska, alltså tvärtomspråk. Det borde stå ”För Sveriges sämsta”.

Hälsningar
Christina

 
Ingen bild

Johan N.

11 maj 2022 14:20

Tack för delgivandet ang C-partiets svar på våra frågor om svenskans ställning!Inte förvånande, men upprörande! "Marknaden..."

 
Ingen bild

Bengt B.

11 maj 2022 14:22

Centerpartiets svar får mig att tänka på denna skröna: citat från Gunnar Hedlund: "Vi inom bondeförbundet har alltid velat, och kommer även fortsätta vela..."

 
Ingen bild

Ragnhil Nilsson

11 maj 2022 14:24

Jag tycker att det finns mycket aningslöshet i svaret från Centerpartiet.

Centerpartiets talesperson tycks också behöva lära sig mer om syftningar/syftningsfel.

Jag citerar "Som medlemsstat i EU är svenskan ett officiellt språk inom unionen."

Med vänlig hälsning
Ragnhild Nilsson

 
Ingen bild

Annika

12 maj 2022 08:13

I svaret står "Centerpartiet ser gärna att svenskundervisningen bör öka". Citatet är en tautologi som gör texten innehållslös eller kanske snarare viljelös.

 
Ingen bild

Daniel Jacobson

1 juni 2022 18:30

Kvalitet i svenskundervisningen är minst lika viktig som kvantitet. Ja, det låter bra.

Det är oklart vad Centern menar här och oklart om de förstår med detta:
”Centerpartiet vill inte förbjuda undervisning på andra språk än svenska. All språkundervisning gynnar språkkunskaper, inte bara i det språk som undervisas. Centerpartiet värnar också föräldrar och elevers möjlighet att själva välja skola utifrån vad de anser passar dem bäst. Vi tycker att Sverige ska vara ett öppet land som står sig väl i en hårdnande internationell konkurrens. Det finns ingen direkt motsättning mellan det och att undervisning bedrivs på fler språk än svenska i Sverige”. Hur borgar man för att en svenskspråkig begreppsapparat fortlever inom ett ämne om ämnet inte beskrivs, förklaras och instrueras på svenska?

De tror att det blir bättre om eleverna vid SFI själva får välja utbildare. En nyliberal tankegång. Är det inte bättre att satsa resurser i SFI på den aktör som finns istället för att behöva upprätta en kostsam myndighet som ska administrera SFI-val? Vi vet ju hur kommunerna sliter med att få skolvalet att fungera för grundskolor och gymnasier. Till detta vill de ge en extra slant åt en kontrollmyndighet. Upphandlingar och byråkrati skapar det.

Det här är för klent… En pragmatisk helgardering skulle jag vilja kalla det för: ”Vi använder oss av de nordiska språken när det lämpar sig”. När skulle det inte lämpa sig inom nordiskt samarbete? Det finns tolkar och översättare vid behov.

Avslutningsvis blir jag undrande över det här: ”Centerpartiet värnar bland annat det kommunala självstyret och vi anser att det inte är politikens uppgift att centralt styra marknadens aktörer i detta. Därför anser vi att principer om namnsättning bör beslutas om på respektive politisk nivå”. Har de ingen politik för kommuner och regioner? Där blir det alltså fritt fram för partiets företrädare att handla efter eget tycke i språkfrågor?

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 31 jan 12:51

Lars-Gunnar Andersson behandlade denna fråga i en artikel i Göteborgs-Posten igår. Han skriver bland annat:   ”Och till detta kan vi lägga en förnamnsreform. Det blir vanligare att presentera sig med enbart förnamn i stället för både för- o...

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 30 jan 08:00

  I. Jag är svensk. Jag älskar mitt Sverige, mitt land. Här är jag född och här är jag uppvuxen. Jag har fått höra godnattsagor och vaggvisor som barn och hört berättelser om Norrland och vårt lands historia.   I skolan var modersmålet och hist...

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 29 jan 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång   Kjell Höglund - Ett dygn har både dag och natt   Söndagens svenskspråkiga dikt   Vän! I förödelsens stund   Vän! I förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes,     När i ett avgrundsdjup minne ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 28 jan 08:00

Sölve Dahlgren skrev på Boktugg den 30 december:   ”Svenskaförsvarare. Svenskans ställning i skolsystemet måste stärkas, inte i förhållande till minoritetsspråken, men i förhållande till engelskan i skolan. Det kräver organisationen Språkfö...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 27 jan 12:17

"Flytande" engelska och spanska i svensk skola alltså! "Total inre säkerhet". Bla, bla, bla...   Hur blir det då med vårt eget språk... svenska... officiellt huvudspråk sedan snart 14 år och som trots det, bland andra, Internationella engelska s...

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Maj 2022 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se