Direktlänk till inlägg 2 mars 2019

Internationella Engelska Skolan använder sig av falsk marknadsföring

Internationella Engelska Skolans (IES) grundare Barbara Bergström säger på IES webbplats:


”Vi kan inte längre som utbildare nöja oss med att svenska skolbarn lär sig tala engelska ’väl’. Detta är inte nog. Vi måste befinna oss steget före och se till att de uppnår en total inre säkerhet (min fetstil) när de talar engelska, så att de är i stånd att utforska och diskutera frågor djupgående på engelska (min översättning). " 


Detta är det ena av IES viktigaste säljargument. Det andra är ordning och reda: "Where teachers can teach and students learn". Notera ordvalet ”uppnå total inre säkerhet”, vilket måste åsyfta perfekt tvåspråkighet. Det finns ingen forskning, som visar att det är regel att man kan uppnå perfekt tvåspråkighet, d.v.s att man kan lära sig tala ett språk flytande genom att studera ett främmande språk utanför det land, där detta talas. Perfekt tvåspråkighet kräver att man använder två språk lika mycket, helst att man har vuxit upp med de två språken och att omgivningen också är tvåspråkig. Barbara Bergström skiljer av lättförstådda skäl inte mellan att behärska två språk lika väl och att använda två språk överhuvudtaget. Den amerikanske språkforskaren Einar Haugen skriver:


"Är det möjligt att behålla mönstren på två (eller flera) språk helt rena, så att en tvåspråkig i verkligheten blir två enspråkiga, som vardera talar ett språk perfekt men också fullständigt förstår den andre och kan reproducera den andres mening för den ene utan att på något sätt bryta mot regelanvändningen av någotdera språket? Vid första påseendet är man benägen att säga nej. Hypotetiskt är det möjligt precis som en perfekt rak linje eller en perfekt skönhet eller perfekt lycka är teoretiskt möjliga, men i praktiken är det nödvändigt att nöja sig med mindre (min översättning). " (Citerat via François Grosjean:"Bilingual", sid. 21 - 22)


Barbara Bergström underblåser alltså myten om att elever kan lära sig perfekt engelska i Sverige, trots att eleverna talar svenska eller ett invandrarspråk i hemmet, trots att kamratkretsen inte är övervägande engelskspråkig och trots att samhällets huvudspråk är svenska. Detta är falsk marknadsföring. Det är redan ett känt faktum att talare från Danmark, Nederländerna, Norge och Sverige ändå tenderar att överskatta sina kunskaper i engelska, trots att de uppnår mycket goda resultat i internationella tester i engelska som andra språk.

 

Är svenska och engelska jämställda på Internationella Engelska Skolan?

 

I en debattartikel på DN Åsikt den 30 oktober 2018 påstod Anette Brodin Rompe, då vd för IES, att IES bedriver ”tvåspråkig undervisning”. Men vilken är då fördelningen mellan engelska och svenska med avseende på ämnena? IES har rätt att bedriva undervisning på upp till 50 procent på engelska på grundskolenivå och upp till 90 procent på gymnasienivå. Hon hävdar vidare att IES värnar om såväl ”det svenska som det engelska språket”. Men varför måste IES värna om det engelska språket i Sverige? Det är varken huvudspråk eller minoritetsspråk i Sverige. Det är världens största språk för närvarande om man adderar andraspråkstalare till modersmåltalare, d.v.s engelska är världens lingua franca nummer ett. Är engelskan hotad i Sverige och behöver skyddas? Om nu svenska och engelska är jämställda på IES, varför går då IES ut med slagordet ”Commanding English the key to the world”  (”Att behärska engelska är nyckeln till världen”) i sitt informationsmaterial?

 

Har Internationella Engelska Skolan ”världens bästa lärare”?

 

Brodin Rompe hävdar i samma artikel att ”vi anställer de bästa lärarna runt om i världen och det är en ynnest för svenska elever att få möjlighet att utbildas av dessa välkvalificerade och engagerade lärare.” Det är någonting som inte stämmer här. Om nu IES anställer världens bästa lärare, varför har de i så fall inte världens bästa löner? Faktum är att de inte ens har Sveriges bästa löner. Enligt Brodin Rompe i samma inlägg ”betalar vi löner väl i linje med genomsnittet”. Hur kan det komma sig att världens bästa lärare nöjer sig med genomsnittslöner för svenska lärare? Vet de inte sitt eget bästa?


Brodin Rompe påstår också att deras praxis att anställa behöriga utländska lärare – naturligtvis bara på engelska – är en utmärkt och förutseende dellösning på en framtida lärarbrist på inte mindre än 80 000 lärare! ”Om inget görs”, är nyckeltillägget. Men Sverige står inte inför en demografisk katastrof; Sverige har relativt höga födelsetal med europeiska mått mätt och dessutom en stor invandring. Hur svårt vore det att förekomma en framtida lärarbrist genom att höja lärarlönerna generellt och därmed förbättra lärarnas relativa löneläge?


Vad beror betygsnivån och kunskapsresultaten i Internationella Engelska Skolan på?

 

Enligt Brodin Rompe i samma artikel kan IES ”årligen visa högre resultat i de nationella proven i svenska, engelska och matematik jämfört med det nationella snittet”. Låt oss tills vidare utgå från uppgiften om att dessa påstådda framgångar är korrekt. Givet alltså att påståendet är korrekt, vad beror det i så fall på?


Beror det på att IES använder engelska som undervisningsspråk? Har engelskan sådana inneboende egenskaper att det är särskilt lämpat som undervisningsspråk? Inte ens den mest inbitne anglofån vågar väl påstå något sådant? Däremot finns det forskning som visar att svenskspråkiga elever och studenter som undervisas på engelska, blir mindre aktiva och interagerar betydligt mindre än om de undervisas på svenska. Deras aktiva ordförråd på engelska är naturligtvis mindre än det på svenska. Det blir så att säga lugnare i klassen på engelska, men till vilket pris?


Beror det på det ”ordning-och-reda”-koncept som IES tillämpar? Men ett ”ordning- och-reda”- koncept är väl språkneutralt och kan tillämpas på vilket språk som helst? När jag gick i folkskolan, kunde lärare utdela såväl örfilar som slag med pekpinnen över en hand, samtidigt som undervisningsspråket var på svenska. Utländska elever har berättat för mig att denna metodik fortfarande tillämpas på vissa håll i världen, oberoende av språk. Med tanke på knivbråket på Internationella Engelska Skolan i Tyresö den 9 januari, varvid två elever knivskars, måste IES nog idag hänföras till den minoritet svenska skolor, där ordningen inte är helt exemplarisk.


Frågan är dock om den påstådda disciplinen på IES inte framför allt hänger ihop med nästa aspekt. De flesta forskare menar att elevsammansättningen på friskolorna, däribland IES skolor, inte är typisk för svenska skolor utan domineras av elever från studievana hem, kort sagt medelklass. German Bender/ Per Kornhall skriver på DN Debatt den 26 oktober 2018:


”Friskolor är kraftig överrepresenterade bland skolor med hög andel svenskfödda och/eller välutbildade föräldrar. Kommunala skolor dominerar stort bland skolorna som har många elever vars föräldrar har lägre utbildningsnivå och/eller är utrikesfödda.”


På vilket sätt skulle det vara en bragd att undervisa redan välartade och studiemotiverade elever? De kommunala skolorna måste ta emot alla elever, även de mindre välartade och studiemotiverade. När först friskolereformen genomfördes 1992 och senare betygsintagningen till de kommunala gymnasierna i Stockholm infördes, fick det successivt mycket negativa konsekvenser för de kommunala förortsgymnasierna. De mest studiemotiverade eleverna i förorterna började söka sig till friskolorna och de kommunala innerstadsgymnasierna med resultat att förortsgymnasierna sakta men säkert dränerades på studiemotiverade elever, vilket gav vissa förortsgymnasier dåligt rykte. Förortsgymnasier som Skärholmens gymnasium, S:t Jacobi gymnasium i Vällingby, Farsta gymnasium och Tensta gymnasium, alla i invandrartäta områden, hamnade i en nedåtgående ond spiral och lades ner.


Före kommunaliseringen och friskolereformen valde gymnasieeleverna enbart program, inte i första hand skola. Undervisningen var likvärdig i hela landet, utbildningskostnaderna för varje elev var desamma och samma tarifflönesystem tillämpades för alla Sveriges lärare. Förortsgymnasierna i Stockholm kunde faktiskt konkurrera med gymnasier i välsituerade bostadsområden. Jag kommer mycket väl ihåg att Tensta gymnasium uppnådde det bästa resultatet i Stor-Stockholm, före Danderyds gymnasium, i en nationell matematiktävling ett år. Idag väljer eleverna och deras föräldrar också skola; i praktiken väljer vissa elever bort andra elever helt och hållet, vilket ökar segregationen. Bender/Kornhall skriver i samma artikel:


”Slutsatsen är att skolvalssystem i alla undersökta länder har bidragit till ökad etnisk och socioekonomisk segregation, samt att segregationen har negativa effekter på individ- och samhällsnivå.”


När Brodin Rompe påstår att IES ”… årligen (kan) visa högre resultat i de nationella proven i svenska, engelska och matematik jämfört med det nationella snittet”, så är detta ingen prestation, om elevsammansättningen redan från början är fördelaktig, d.v.s om elever med välutbildade föräldrar är överrepresenterade. I stället borde kunskapsutvecklingen hos eleverna över tid mätas. Om elever på en skola avsevärt har förbättrat sina studieresultat jämfört med elever från en annan skola, exempelvis i form av jämförbara nationella prov, så har det skett en kunskapsutveckling. Men några sådana jämförelser känner i varje fall inte jag till.


IES vill självfallet hela tiden expandera och öka sitt elevunderlag, men i så fall kommer IES att alltmera likna den kommunala skolan. IES hittillsvarande framgångar bygger på dess förmenta exklusivitet, att de plockar elever som russinen ur kakan. IES står varken för någon överlägsen pedagogik, något överlägset undervisningsspråk, inte heller anlitar IES bättre lärare än den kommunala skolan, inte heller tillämpar IES någon oslagbar disciplin.


Sist men inte minst är det tragiskt att svenska staten i och med friskolesystemet kombinerat med skolpengen, d.v.s skattemedel, möjliggör Internationella Engelska skolans blotta existens, och därmed långsiktigt undergräver svenska språkets ställning i landet.


Per-Åke Lindblom

 

(En förkortad version av artikeln publicerades i Värmlands Folkblad den 21 februari)


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Sunt förnuft

3 mars 2019 11:22

IES verksamhet är ingenting annat än ett luftslott och en stor bluff!

Det är ingen som helst prestation att lyckas med bra betyg som skola om man redan från början har plockat russinen ur kakan.

 
Ingen bild

Uppmärksam

3 mars 2019 11:29

Något är helt sjukt vad gäller det svenska skolsystemet av idag:

Vi har ett skolsystem som möjliggör att språkbytesskolor som IES kan verka ostört.

Inget annat land har heller annamat detra galna system.

Jag blir förbannad då jag tänker på att jag via mina skattepengar tvingas finansiera den degradering av mitt modersmål som IES verk

 
Ingen bild

Uppmärksamhet

3 mars 2019 11:34

Något är fundamentalt fel med det svenska skolsystemet av idag, där språkbytesskolor som IES kan verka och växa till sig ostört.

De försöker ju inte ens dölja att deras mål är att trumfa igenom engelskan så mycket det bara går. Detta sker naturligtvis på bekostnad av svenskan.

Inget annat land har heller annamat denna idioti.

 
Ingen bild

Också språkförsvarare

3 mars 2019 11:42

Jag blir rent förbannad då jag tänker på att jag via mina skattepengar tvingas finansiera IES verksamhet och därigenom även en degradering av mitt modersmål.

IES trycker dessutom inte endast på engelska språket utan de rycker även bort barnen från den svenska kulturen, med firandet av anglosaxiska högtider och att eleverna går ut ur skolan med fånig amerikansk examensutstyrsel.

Våra politiker blundar för att IES verksamhet är oförenlig med att svenska ska kunna förbli det samhällsbärande språket på sikt.

 
Ingen bild

Per-Owe

3 mars 2019 11:45

Ekakt!

Engelska är det sista främmande språk som behöver någon extra hjälp.

Vi måste bryta ansvariga politikers fascination för engelska och istället uppgradera betydelsen av, för Sverige viktiga soråk, såsom tyska och franska.

 
Ingen bild

inga johansson

3 mars 2019 12:54

Jag upprepar igen: Varför inte först lära ut ett logiskt och pedagogiskt språk som för in mot "svårare och krångligare" språk.
Om man förstår grammatik, uttal och ordbildning har man ju nyckeln till
engelska, tyska, franska men även kinesiska och arabiska.

 
Ingen bild

Owe

3 mars 2019 14:20

Svensk skolas viktigaste uppgift måste vara att ge eleverna goda kunskaper i SVENSKA och att förbereda dem för ett liv i Sverige.

När allt kommer omkring kommer ändå en stor majoritet av eleverna att leva sina liv i Sverige.

 
Ingen bild

Monika

21 maj 2019 09:38

Vilken fantastisk S-propaganda blogginlägg :) Du har verkligen ansträngd dig Per-Åke Lindblom. Problemet är bara att det har inte det minsta att göra med verkligheten. Vår dotter går på Engelska skola, så jag kan direkt och utifrån våra erfarenheter dementera dina påstående. Bara en ganska mental begränsat människa kan påstå att engelska inte är viktigt språk idag, att svenska är dt enda som man ska vara mån om. Engelska tar allt mer plats i det svenska samhället, i företagsorganisationer och
inom den högre utbildningen. Min dotter kunde knappt säga en mening på engelska trots 5 års utbildning i den kommunala skolan. Två år på engelska skolan och hon pratar flytande engelska. Svenskar verkligen överskattar sina språkkunskaper och verkar inte vilja inse att den nuvarande svenska skolan är lång ifrån den skolan som var för 20-30 år sedan.
Istället för spotta och sparka på friskolorna kanske är det dags att inse att det "kära barnet" - kommunal skolan har omfattande problem som borde åtgärdas först för att "bli av" med friskolorna. Jag är inte alls glad för det att jag måste köra mitt barn 3 mil till en friskola, när den närmaste kommunal skolan ligger 2 km hemifrån. Påstående att betygsnivån och kunskapsresultaten på den engelska skolan beror på att "Friskolor är kraftig överrepresenterade bland skolor med hög andel svenskfödda och/eller välutbildade föräldrar." stämmer inte på den skolan min dotter gå på. Vi bor i en "typisk" svensk liten samhälle där den kommunala skolan har över 90% svenskfödda barn - den engelska skolan har betydlig större mångfald ( det är jag riktigt tacksam för ) Skillnaden är gigantisk mellan de bortskämda svenska ungar som beter sig riktigt illa, och de elever på engelska skolan min dotter gå på där "ordning-och-reda”-koncept fungera över förväntan. Varför är det så svårt för alla S-fantaster att inse verkligheten?
Vi som föräldrar är extremt glada och tacksamma för att vi kan välja skolan som vi anser är tillräcklig bra för vara barn, alternativ skulle kanske vara att flytta. Om alla föräldrar hade insett vikten av utbildning så kanske även den kommunal skolan hade varit annorlunda än den är idag. Lite råd och tips: innan du skriver ett blogginlägg nästa gång, ta reda på fakta och hoppa över propagandan :)

 
Ingen bild

Också språkförsvarare

21 maj 2019 16:42

Monika!

Rör det inte dig att det finns forskning som gör gällande att elever som undervisas till stor del på engelska blir sämre i svenska?

Är det dig egalt att den typ av skolor som du har placerat din dotter i, på ett rent kolonialt sätt, hotar svenskan som samhällsbärande språk på sikt?

Vill du att svenskan ska försvinna?

 
Ingen bild

Sunt förnuft

21 maj 2019 17:07

Med tanke på Monikas embarmliga svenska är det inte utan att man undrar om även hon har undervisats på främmande språk - med allt vad det innebär för svenskkunskaperna!

Antar vidare att det inte rör henne ryggen. Det är ju såå viktigt med engelska.

 
Ingen bild

No

22 maj 2019 10:20

När det gäller engelskspråkiga skolor undrar jag förstås hur det går för svenska språket. Hur går det med den svenska terminologin i de olika ämnena? Hur blir elevernas inställning till det svenska språket?

 
Ingen bild

Uppmärksam

22 maj 2019 14:29

Svar till No!

They don't give a shit...och Sverige tillåter som enda land i världen att dessa skolor får existera och växa till sig.

 
Ingen bild

Uppmärksam

22 maj 2019 14:37

Allt tvångsbekostat av våra gemensamma skattemedel och rakt ner i fickorna på amerikanska riskkapitalister.

Fint som snus! Eller?

Fler än jag som anser att dessa skolor ska väck?

 
Ingen bild

Sunt förnuft

22 maj 2019 15:59

Vi tvingas alla i detta land för närvarande alltså att sjävfinansiera avskaffandet av det svenska språket som samhällsbärande språk på sikt.

"Hurra" för våra jubelidioter till folkvalda!

 
Ingen bild

Anna

22 augusti 2019 14:07

Håller med Monika! Hur kan man utrycka så mycket förakt mot något som fungerar så bra. Den kommunala skolan närmast i ett välställt samhälle utanför Sthlm fungerade så dåligt att barn blev hemmasittande, i skolan var det kaos varje dag, majoriteten av klassens barn for illa och mådde dåligt. Vi drev på för krafttag. Ledningen vägrade att ta tag i problemen, i andra klass lämnade 1/4 av barnen. Engelsks skolan fick ta över barnen med mest problem att anpassa sig och sitta stilla i ett klassrum. Dvs killar med mycket energi. Och vad bra det är. I Engelsks skolan vet barnen vad som gäller, barnen mår bra av det. Engelska språket är en bonus. När kommunala skolorna skärper kraven och höjer förväntningarna på uppförande kommer de också att fungera bra. Vår engelska skolan har betydligt fler barn med utländsk bakgrund, och varierande hemförhållanden. Men fungerar bra för ALLA. Engelska skolan har tagit över kommunala skolor som inte fungerat i med många invandrare och styrt upp verksamheten. Ett tecken på att Barbara tänkt och gjort rätt när hon startar skolor! Mer ordning och reda och krav och höjda förväntningar behövs i kommunala skolor. Språket är inte lika viktigt det är ordningen vi vill åt.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 23 sept 14:43


    Uppenbart är att IES tycks ha noterat att Språkförsvaret och andra bevakar hur skolans personal systematiskt misshandlar såväl det engelska som svenska språket - se tidigare inlägg!   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsva...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 23 sept 10:00

Susanne Nyström skriver i Dagens Nyheter idag bland annat:   "Den senaste trenden i svensk skola är att allt fler lektioner sker på engelska. Samtidigt pekar det mesta på att eleverna lär sig mindre när de inte undervisas på sitt modersmål.När ti...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 22 sept 14:54

Svenska Dagbladet rapporterade idag om statsminister Ulf Kristerssons besök i New York och skrev bland annat:   " Vi fortsätter diskutera skilnader mellan Sverige och USA.   En slående olikhet är synen på integration. I synnerhet i New York. ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 21 sept 15:08

IES översättning är sämre än maskinöversättningar. Först det engelska originalet:   “IES Enskede prides itself in our strong reading culture. The school library adds new titles to the collection on a regular basis, keeping our students up t...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 20 sept 11:16

Detta sker idag i artikeln ”Det är bråttom att få barnen att läsa, det måste göras nu” i Dagens Nyheter:   ”Nyligen publicerade Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan en klargörande studie. Den visade att st...

Presentation

Omröstning

Är älvdalskan ett språk eller en dialekt?
 Älvdalskan är ett språk
 Älvdalskan är en dialekt
 Vet inte

Fråga mig

142 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Träna glosor med Ovido