Alla inlägg under januari 2007

Av Nätverket Språkförsvaret - 29 januari 2007 23:47

Dansk Sprognævn är helt klar över vilket språk, som utgör det största hotet mot danskan:"Vi kan i dag konstatere at den største trussel mod det danske sprogs status som komplet og samfundsbærende sprog fortsat er at undervisningen på universiteterne mere og mere foregår på engelsk – ikke parallelt med danske undervisningstilbud og ikke sjældent som eneste mulighed.Det er ligeledes bekymrende at søgningen til undervisning i fremmedsprog på de højere uddannelser fortsat er faldende. Tysk og fransk har dramatisk faldende ansøgertal, og i sprogfag som italiensk og russisk er der for få studerende til at undervisningen kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Endvidere oplever vi en faldende interesse for translatør- og tolkeuddannelsen.Den traditionelle danske sprogpolitik har været en politik som ikke har søgt at regulere valget af sprog. Det var ikke noget problem i den før-globale tidsalder, men er blevet det efter at engelsk er begyndt at fortrænge dansk og andre sprog på en lang række områder.Der er derfor især på undervisningsområdet brug for bindende bestemmelser der regulerer brugen af dansk og engelsk i den nuværende lovgivning for undervisning hele vejen fra folkeskolen til universiteterne."Läs gärna uttalandet, som antogs den 23/1 2007, i sin helhet!Per-Åke LindblomDenna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Av Nätverket Språkförsvaret - 28 januari 2007 20:22

Nätverket Språkförsvaret kommer att anordna ett debattmöte den 5/5 2007 om svenska språkets ställning. Den 7/12 2005 antog den svenska riksdagen ”Bästa språket”, varvid Sverige för första gången fick en samlad språkpolitik. Tyvärr slog inte riksdagen fast svenska språket som officiellt språk i Sverige – inte heller ville riksdagen att svenskans ställning i EU skulle stärkas. Den nya borgerliga regeringen gick till val på att svenskan skulle lagfästas som officiellt språk i Sverige och den nya kulturministern, Lena Adelsohn-Liljeroth, har aviserat (Aftonbladet 1/1 2007) att ett utredningsdirektiv skall komma tidigt under våren.

Det finns alltså mycket att diskutera. Finns det en hotbild mot svenskan och hur ser den i så fall ut? Hur skall en språklag utformas? Skall det svenska språkets ställning som officiellt språk skrivas in i grundlagen eller behövs en särskild språklag? Språkförsvaret för sin del har bidragit till denna debatt genom Utkast till språklag för Sverige.

Debattmötet äger rum på Goethe-Institutet, Bryggarg. 12 A (nära T-centralen) i Stockholm med början från kl. 13.00 Ingen förhandsanmälan - fritt inträde. Både den nuvarande och den tidigare kulturministern har inbjudits liksom representanter från riksdagen, högskolan, näringslivet, språkvården och medierna. Deltagarlista och ytterligare detaljer följer senare.

Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Av Nätverket Språkförsvaret - 25 januari 2007 17:00

Eftersom det inte kan uteslutas att denna nätdagbok också finner läsare bland lärare, som undervisar i engelska i Sverige, tar jag tillfället i akt och vidarebefordrar denna gratislektion på engelska från www.Breaking News English.com[/url]. Tjänsten heter också "Ready-to-use ESL/EFL Lessons". Övningen utgår från denna text:"Is English the world’s Lingua Franca? A report from the British Council announced yesterday estimated that by 2015 two billion people will start learning English around the world, and three billion people – half the planet – will be speaking it. However, report editor, David Graddoll, said that English will not become the Esperanto and dominate global language learning as Arabic, Chinese and Spanish are set to rise in importance. He said the trend is towards “linguistic globalization” and multi-lingualism, not bilingualism, and definitely not monolingualism. French, on the other hand, once considered a lingua franca, will see its status as a world language continue to slide.Although English will escalate in popularity, English language teachers will likely be out of a job by 2050, when so many people will be able to speak English, that teaching it will become almost redundant. Demand for English teaching will drop by a whopping 75%, from two billion to 500 million. Instead English will be taught worldwide at elementary level, and many universities across the world will choose to teach in English. This suggests a wake-up call for traditionally lazy and monolingual Britons, who tend to shun language learning because of their “everyone speaks English” mentality. Brits will be left behind in a future poly-lingual world."Det finns flera övningsuppgifter, Warm ups/Cool downs, Pre-reading ideas, While reading activities, Post reading ideas, Homework och Answers (facit). Denna övning täcker minst en lektion, kanske två. Om vederbörande lärare tycker att hon/han behöver fördjupa sig, kan läraren naturligtvis läsa Graddolls ursprungliga rapport.Per-Åke LindblomDenna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Av Nätverket Språkförsvaret - 23 januari 2007 21:19

Vi vidarebefordrar en kommentar från Språkrådet:"De senaste veckorna har i medier och på skolor diskuterats om en skola kan förbjuda eleverna att använda andra språk än svenska i skolan. Språkrådet vill påpeka att ett sådant förbud inte är förenligt med de fyra mål för svensk språkpolitik som riksdagen slagit fast. De syftar till ett mångspråkigt Sverige med svenska som huvudspråk. Det fjärde målet lyder: ”Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjligheter att lära sig främmande språk.” Forskningen visar också att det är lättare för den som växer upp med annat modersmål att lära sig majoritetsspråket, i det här fallet svenska, om man får använda sitt modersmål vid behov. Självklart kan elever och lärare bestämma vilket språk som ska vara gemensamt samtalsspråk på lektionerna. Det är i linje med svensk språkpolitik att det i normalfallet är svenska."Per-Åke LindblomDenna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Av Nätverket Språkförsvaret - 14 januari 2007 22:51

Det Radikale Venstres folketingsgrupp gjorde den 17/8 2006 ett utspel, "OverskudsDanmark - en global strategi for det kreative Danmark", varvid partiet föreslog att engelska skulle upphöjas till Danmarks andra officiella språk:


"4. Engelsk som Danmarks officielle 2. sprogDanmark skal gøre engelsk til sit officielle 2. sprog. Udlændinge, der kommer til Danmark, skal opleve et land, der kommer dem i møde og gør det lettere at være udlænding. Alle voksne danskere skal kunne mestre engelsk på højt niveau. Det skal bl.a betyde, at vi i vidt omfang skal tilbyde også engelsk overalt i vores kommunikation med borgerne og virksomhederne, og at engelsk opprioriteres overalt i uddannelsessystemet."


Det inställer sig ofelbart vissa frågor. Talar hela världen utanför Danmark engelska? Talar alla turister, som besöker Danmark, engelska? Borde det inte imponera på turister från Tyskland, Frankrike och Spanien, om danskarna vore kända för att i stor utsträckning förstå tyska, franska och spanska? Kort sagt demonstrerade mångspråkighet i praktiken. Borde det inte imponera på övriga nordbor, svenskar och norrmän, om danskarna fortsatte att använda sitt eget språk i umgänget med de senare och på sätt upprätthålla den mellannordiska språkförståelsen? Givetvis ska norrmän och svenskar i så fall fortsätta att tala sina egna språk i umgänget med danskar.


Vad menas med att alla "danskar ska behärska engelska på hög nivå"? Äldre danskar, som bara har folkskola bakom sig, har väl ingen större chans att lära sig "engelska på hög nivå"? Menas att alla danskar ska kunna föra samtal eller skriva på samma nivå som en genomsnittlig engelskman eller amerikan? Den kände författaren Vladimir Nabokov, som bytte språk från ryska till engelska, men som behöll sin självinsikt, sade en gång om sin engelska språkbehandling: "Jag tänker som ett geni; jag skriver som en stor författare; jag talar som ett barn."Innefattar den "höga nivån" också engelskt uttal?


Så länge de flesta danskar just pratar danska, så kommer det danska uttalet att påverka det engelska. Det enda radikala för Radikale Venstre vore i så fall att föreslå att danska språket avskaffas eller förbjuds!


Per-Åke Lindblom


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - 11 januari 2007 20:42

Den 1/10 publicerade Göteborgs-Posten en artikel, Datorspråk på gott och ont, av Mats Lerneby, i vilken bl.a Per-Owe Albinsson från Språkförsvaret intervjuades. Han ansåg bl.a att det var skillnad på dagens anglifiering, sms och chattspråk och den påverkan tyskan och franskan hade på svenskan för hundratals år sedan:"Då var tyskan och franskan något som överklassen pratade och tog till sig. Engelskan idag slår mot hela samhället och alla klasser."Eftersom artikeln aldrig lades ut på Göteborgs-Postens nätupplaga, har vi inte kunnat länka till artikeln. Nu har vi dock fått tillstånd att lägga ut artikeln på Språkförsvarets webbplats, vilket kommer att ske inom kort.Per-Åke LindblomDenna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Av Nätverket Språkförsvaret - 10 januari 2007 21:10

Modersmål-Selskabet och Forbundet Kommunikation og Sproghar tagit initiativ till ett möte om dansk språkpolitik den 1/2 2007. Ur presentationen:"Dansk Folkeparti ønsker at beskytte det danske sprog med lovgivning, mens Det Radikale Venstre tværtimod ønsker at gøre engelsk til officielt andetsprog i Danmark. Er der behov for at beskytte det danske sprog, og skal det i givet fald ske gennem politik og lovgivning? Modersmål-Selskabet og Forbundet Kommunikation og Sprog indbyder til debatmøde om dansk sprogpolitik. Tid og stedDen 1. februar 2007 klokken 16.00-18.30i FUHU-mødesalen, Fiolstræde 44, København. DeltagereKulturminister Brian Mikkelsen (K) indleder mødet med et oplæg, hvorefter der vil være paneldebat med partiernes ordførere og formændene for Modersmål-Selskabet og Forbundet Kommunikation og Sprog: - Per Clausen, folketingsmedlem, Enhedslisten- Bent Pedersbæk Hansen, formand, Modersmål-Selskabet- Birgitte Jensen, forbundsformand, Forbundet Kommunikation og Sprog- Mogens Jensen, folketingsmedlem, Socialdemokraterne- Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør, Dansk Sprognævn- Søren Krarup, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti- Elsebeth Gerner Nielsen, folketingsmedlem, Det Radikale Venstre- Holger K. Nielsen, folketingsmedlem, SF- Jakob Axel Nielsen, folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti- Folketingsmedlem fra Venstre"För ytterligare information se Modersmål-Selskabets webbplats.Per-Åke LindblomDenna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Av Nätverket Språkförsvaret - 5 januari 2007 00:06

Många tror att en skönmålning som denna tillhör det förflutna. Men den artikel, från vilka dessa citat är hämtade, skrevs så sent som 2004."I agree with the Kling thesis for the simple reason is that American economic and military preponderance throughout the world allows English to stay dominant. English first was spread worldwide through the British Empire, which extended the language throughout Asia, the Middle East and Africa. From Hong Kong to Africa, the British Empire was home to nearly a quarter of the world population in the 19th century and this allowed English to become the worldwide language and the emergence of America in the 20th century merely cemented it. As long as America is the leading military and economic power, then English will still be the dominant language."På den punkten har författaren rätt, men ett språk kan överleva som lingua franca, även om den viktigaste bäraren, d.v.s staten, inte längre dominerar på världsarenan eller t.o.m upphör att existera - se romarriket och latinet."The power of English language is under girded by the spread of the Anglo-Saxon values but this value is worldwide. As I mention previously, the presence Anglosphere is not longer a Western phenomena but worldwide phenomena. Where the English language permeates, the American/British values travel with it. Med engelskan expansion följer också som författaren helt riktigt skriver en uppsättning speciella värderingar. Men därav följer inte att alla dessa värderingar skulle vara odelat positiva. Mottagandet är dessutom minst sagt blandat.Per-Åke LindblomDenna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2007 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se