Direktlänk till inlägg 22 december 2010

Historielöst och okunnigt om den s.k. tvångssvenskan i Finland

Av Nätverket Språkförsvaret - 22 december 2010 15:37


Svenska Dagbladet publicerade idag en insändare, ”Bort med tvångssvenskan i Finland”, av Peter Berg von Linde. Den är både historielös och okunnig.


Han skriver:


Svenskspråkiga (modersmål) i Finland utgör cirka 4 procent av befolkningen. Ungefär lika stor andel är finskspråkig i Sverige.”


Det går inte att jämföra finlandssvenskan med sverigefinskan rakt av. Det förra språket är ett territoriellt baserat språk med lång historisk tradition, i praktiken en nationell minoritet, medan sverigefinskan är ett resultat av invandring i modern tid, d.v.s efter andra världskriget. Alla tidigare finska invandrare fr.o.m 1500-talet till de s.k finnmarkerna, eller exempelvis Stockholm, har assimilerats. Däremot kan man dra en direkt parallell mellan finlandssvenskan och tornedalsfinskan (meänkieli).


De svensktalande i Finland uppgick 2007 till 265000 personer, eller 5 procent. Därtill kommer 25000 ålänningar. Finland har en officiell språkstatistik, men registrerar inte tvåspråkighet, som är tämligen utbredd, särskilt i södra Finland.


Sverige har däremot ingen språkstatistik. Berg von Lindes påstående om att nästan fyra procent av befolkningen i Sverige skulle vara finskspråkig är därför gripet ur luften. Detta skulle betyda att 376000 personer i Sverige skulle ha finska som modersmål. SCB har registrerat antalet invandrare från Finland, men inte vilket språk som har varit deras modersmål. Det är dock helt klart att de svenskspråkiga är överrepresenterade bland de finländska invandrarna efter andra världskriget.


Immigrant-Institutet har delvis andra siffror (senast uppdaterade 2007):"Den finskspråkiga invandrargruppens andel av de från Finland härstammande var vid årsskiftet 1981/1982 en kvarts miljon. Av de vuxna finskspråkiga (18 år eller äldre) hade 101000 finskt medborgarskap. I ovan angivna tal ingår inte den tornedalsfinska gruppen. År 2000 var antalet invandrare från Finland, inklusive de svenskspråkiga, 195447."

 

Mikael Parkvall, som har gjort ett seriöst försök att beräkna antalet finsktalande i Sverige, uppskattar dessa till 190000 personer (exklusive tornedalsfinnar) i ett opublicerat bokmanusskript


Peter Berg von Linde skriver vidare:


Då framstår det som konstigt att ett litet språk som svensken fortfarande är obligatoriskt i finska skolor. Rimligt vore väl att språket vid sidan av finska och engelska gjordes frivilliga. Många finländare skulle säkert föredra exempelvis spanska eller ryska i stället för svenska.”


Det är möjligt att Peter Berg von Linde helt saknar kunskaper om Finlands historia. Han bortser nämligen helt och hållet från att svenska inte är vilket språk som helst i Finland. Det är ett av Finlands grundlagsfästa nationalspråk. Tarja Halonen, Finlands president, sade nyligen i en intervju i Borgåbladet: ”Det här är en hedersfråga. När Finland i tiderna grundades lovade vi varandra, visserligen under helt andra omständigheter, att finska och svenska är de två nationalspråken.” Svenska är inget främmande språk i Finland; det har talats i Finland i runt 1000 år och fungerade som administrativt huvudspråk till 1900-talets början.


Insändarförfattaren tycks vara helt okunnig om Sannfinländare och andra, som utmålar finlandssvenskar och invandrare som syndabockar, bedriver en energisk kampanj för att försvaga svenskans ställning och helst göra Finland enspråkigt finskt. Därvid tillämpas en upprullningsstrategi, d.v.s först ska svenskundervisningen i östra Finland avskaffas och sedan i hela Finland.


Förutom att Finland därigenom skulle klippa av banden till sin egen historia, vilket också framhållits av den förre presidenten Paavo Lipponen, skulle också banden till övriga Norden försvagas. Svenska språket utgör bryggan till övriga Norden, som Finland tillhör både historiskt och kulturellt. Dessutom är övriga Norden Finlands i särklass viktigaste handelspartner.


Den s.k tvångssvenskan är ett billigt argument; den motsvaras ju i så fall av en tvångsfinska för de svenskspråkiga eleverna, som vanligtvis börjar läsa finska i fjärde klass. Alla ämnen som de finländska myndigheterna har beslutat att de finländska eleverna ska läsa i grundskolan och gymnasieskolan är ju tvångsämnen. Den rätta infallsvinkeln har angetts av Martti Ahtisaari, också f.d president, m.fl., som hävdar att den obligatoriska svenskundervisningen i stället borde tidigareläggas för de finskspråkiga eleverna och inte som nu inledas först i sjunde klass. Finland har allt att vinna på en utbredd tvåspråkighet.


Per-Åke Lindblom

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Tompa

22 december 2010 16:14

Bra Per-Åke!

 
Ingen bild

tvångfinska till Sverige

26 december 2010 19:11

Enligt SCB finns det ungefär 675 000 sverigefinländare i Sverige. Av dom är 470 000 finsktalande hävdar Ruab. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=185&grupp=7636

Finska är ett historisk språk i Sverige och det andra största språket i Sverige. Trots av detta behandlar Sverige finsktalande sämre än Turkiet kurder.

Det vore en självklarhet att låta finsktalande använda finska språket men svenskar gör tvärtom. Det har varit stora svårigheter att få ens en timme i veckan undervisning i finska för finsktalande barn.

Finland har precis lika stor minoritet men allt är annorlunda - man tvingar alla plugga svenska. Tvångfinska låter helt absurt i Sverige men i Finland är tvångsvenska verkligheten trots att det finns inga svensktalande i närheten i östra Finland.

I Finland vill man inte förbjuda svenska språket. Svensktalande får fortfarande plugga svenska men att tvinga majoritet läsa språket som en bråkdel behöver är vansinnigt!

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

8 januari 2011 00:11

Det finns ingen som helst officiell språkstatistik i Sverige, alltså inte ens över antalet finsktalande. Detta har bl.a påtalats i en artikel av undertecknad m.fl., som publicerades i 13 tidningar och tidskrifter – se t.ex http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=945 . Alla uppgifter om språkförhållanden i Sverige är uppskattningar, i vissa fall mellan tummen och pekfingret:

”Uppskattningarna av antalet talare av meänkieli, norrbottensfinska, varierar mellan 20 000 och 80 000. Antalet som talar samiska anges till mellan 5 000 och 20 000 personer. De finsktalande pendlar mellan 70 000 och 450 000 människor. Talare av jiddisch anges som minst till 750 personer och som mest till 6 000, och uppskattningar av romanitalande fluktuerar mellan 5 000 och 40 000 personer. I en del fall har vi alltså att göra med en faktor sex eller åtta mellan högsta och lägsta uppskattning.”

Siffran 470000 finsktalande i Sverige är gripen ur luften. Den mest realistiska uppskattningen av antalet finsktalande i Sverige har gjorts av lingvisten Mikael Parkvall, eftersom han också tagit hänsyn till språkbytesprocessen bland finsktalande. Han kom fram till 190000 finsktalande.

Om det nu finns 470000 finsktalande i Sverige, varför har då Sverigefinska Riksförbundet endast 19000 medlemmar i dag? 1958 hade den största finskspråkiga organisationen, Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, som bildades 1958, sammanlagt 46 000 medlemmar. På 1980-talet fanns det också över 400 finska hemspråksklasser i Sverige.
I dag finns det endast fyra kommuner som hemspråksklasser på finska i Sverige. Idag finns det sju fungerande sverigefinska friskolor, medan två är på gång. Men de är förmodligen färre än antalet arabiska friskolor och i Eskilstuna har också arabiska gått om finskan som största invandrarspråk. Det finns två sverigefinska folkhögskolor.

Enligt Skolverkets statistik 2006/2007 över antalet elever med annat modersmål än svenska hade 8981 elever finska som modersmål, medan antalet elever som hade grekiska som modersmål var 1747. Om antalet finsktalande skulle uppgå till 475000, skulle alltså andelen elever med finska som modersmål utgöra 1,8 procent av hela den sverigefinska gruppen, medan andelen elever med grekiska som modersmål utgjorde 8, 7 procent av hela gruppen (uppskattningsvis 20000), d.v.s mer än fyra gånger så stor. Vad förklarar denna märkliga diskrepans?
Förklaringen är naturligtvis att finska är ett invandrarspråk i Sverige. Det är sant att finska är ett historiskt språk i Sverige, men bara i den meningen att det har talats i Sverige före rikssprängningen 1809. Det finns ingen som helst kontinuitet mellan svedjefinnarna, som kom till Sverige i mitten av 1500-talet, och bosatte sig i de s.k finnmarkerna, och de nuvarande finskspråkiga, som alla är ättlingar till invandrare som kom till Sverige under och efter andra världskriget. Det stora flertalet svedjefinnar och deras ättlingar hade assimilerats redan under artonhundratalet, även om det fortfarande fanns finsktalande långt in på 1900-talet i Värmland vid gränsen mot Norge.

Det finns bara två territoriella minoritetsspråk i Sverige, nämligen samiska och meänkieli, norrbottensfinska, som uppvisar både en geografisk koncentration och en obruten kontinuitet. De tre övriga, d.v.s finska, romani chib och jiddisch, är invandrarspråk.

All historisk erfarenhet från typiska immigrationsländer visar att invandrare byter språk i det nya landet. Anledningen är mycket enkel – man måste börja använda mottagarlandet språk, eftersom invandrare sällan bosätter sig i form av koncentrationer, och det språk som man använder mest, kommer man också att behärska bäst. Det sker språkbyten redan i första generationen; majoriteten av andra generationens invandrare har förmodligen bytt språk och i regel är processen fullbordad i den tredje generationen. I den enkla undersökning - http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2009/06/20/1776871-rapport-om-en-liten-undersokning-om-sprakbytesprocessen/ - som jag genomförde 2009 bland 30 invandrarelever på ett stockholmsgymnasium visade det sig att 93 procent ansåg att de hade gjort ett språkbyte och i 20 procent av familjerna var svenska dessutom umgängesspråket. Föräldrarna förde alltså inte ens sina modersmål vidare. Det enda som kan hejda denna språkbytesprocess är om språkgruppen i fråga tillämpar endogami, d.v.s ingifte i den egna gruppen, vilket är fallet med romani chib och var fallet med jiddisch. De finska invandrarnas benägenhet att ingå blandäktenskap med svenskar är däremot förmodligen minst lika hög som norska och danska invandrares, vilket förklarar skillnaden gentemot de grekiska invandrarna.

Finska är ett privilegierat invandrarspråk i Sverige. De finskspråkiga invandrarna till Sverige efter andra världskriget har behandlats på samma sätt som alla andra invandrare till Sverige; egentligen bättre, på grund av de historiska banden mellan Sverige och Finland. De har haft samma rätt – och möjlighet - som alla andra invandrare att behålla sitt språk. Finskan har inte bara status som ett minoritetsspråk (liksom romani chib och jiddisch) utan ingår även i det s.k finska förvaltningsområdet, omfattande ett 30-tal kommuner fr.a i Mälardalen. Detta innebär att finskan har samma förstärkta skydd i enlighet med minoritetsspråkslagen som samiska och meänkieli. Observera att jag absolut inte missunnar sverigefinskan dess stärkta formal-juridiska ställning.

När signaturen påstår att Sverige har behandlat finskspråkiga sämre än Turkiet kurder, visar han/hon bara att vederbörande ingenting vet att eller att han/hon har förläst sig på sannfinländsk propaganda.

Svenskan i Finland är ett nationalspråk med samma juridiska ställning som finskan. Det är dessutom territoriellt baserat. Svenska var det administrativa huvudspråket fram till 1900-talets början. Finlands historia är i dubbel bemärkelse skriven på svenska och svenska språket utgör bryggan till övriga Norden. Det är en styrka för finländarna att behärska två språk, finska och svenska, inte en svaghet. Bara personer, som är historiskt okunniga eller lider av något slags mindervärdighetskomplex, kan delta i en kampanj mot det andra mindre, inhemska språket. Därför är det en reaktionär kampanj, som starkt påminner om t.ex den nuvarande slovakiska regeringens kampanj mot ungerskan.

 
Ingen bild

Björk

4 mars 2011 15:28

Alldeles korrekt! Historielöst är ordet.
(Paavo Lipponen var emellertid statsminister, inte president.)

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 30 okt 16:29

I senaste numret av Skolvärlden intervjuas Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör. Han säger bland annat:   ”– Undervisning på engelska kan tyckas attraktivt, spännande och bra. Tyvärr har vi bara ganska rudimentära kunskaper ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 30 okt 14:53

Edd du wilað lär dig dalska?   Gå med i Facebookgruppen Älvdalska bytes mot armhävningar.   Varje dag försöker jag lära min gamle kollega på Mora Tidning Birger Nylén något nytt ord eller uttryck. Och han försöker lära mig göra armhävningar. ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 30 okt 08:00


  (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 29 okt 15:59

(Texten är hämtad från Språkförsvarets vänner på Facebook)   Nämen se där! En "underground-lokal" ... Vad "spännande"... Eller är det bara en källarlokal de tror att de lättare kan hyra ut med ett anglofåniskt namn? Eller har de bara glömt det sv...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 28 okt 12:08

Ett resultat av Pinochets politik var att landet, tillsammans med Sverige, tidigare delade världens mest marknadsliberala skolsystem. Chilenarna insåg dock det ohållbara med systemet och avskaffade det.    När ska "arvet" efter Göran Persson (kom...

Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15
16
17 18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< December 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se