Direktlänk till inlägg 16 juni 2007

Om den mellannordiska språkförståelsen och dess bas

I en kommentar till bloggtexten ”Nordisk konferens använder nationalspråken” skriver Östen Dahl:


 ”Man ska länka till danska och norska dokument av alla de slag - men hur är det med finska och isländska dokument då? Eller är det bara de som ska länka till oss? Blir inte den mellannordiska språkförståelsen lite ensidig?” 


Språkförsvaret länkar till dokument på språk, som webbredaktionen själv förstår, d.v.s förutom svenska, också danska, norska, engelska, tyska, franska och spanska. Ingen av oss behärskar finska, isländska, färöiska eller grönländska (inuit). Det är omöjligt att länka till ett dokument, som man själv inte har förstått.

 

Basen i den mellannordiska språkförståelsen utgörs av de tre fastlandsnordiska språken, nämligen danska, norska och svenska, som talas av runt 20 miljoner invånare, och som är inbördes förståeliga. För islänningar, färöingar och grönländare är danskan bryggan till den mellannordiska språkförståelsen, eftersom undervisning i danska är obligatorisk på Island, Färöarna och Grönland. För finsktalande finländare utgör svenskan bryggan. Många finnar förstår naturligtvis detta, eller för att citera Paavo Lipponen:

 

Utan det svenska språket skulle det moderna Finland inte existera, språket är en integrerad del av vår identitet. I mitt arbete har jag gång på gång sett hur viktigt det är att kommunicera på svenska. Vare sig vi vill det eller inte, har Sverige alltid varit och kommer alltid att vara det land som går hand i hand med Finland i internationella sammanhang.” (Tal vid Hanaholmen, 14/3 2007)

 

Det finns för närvarande två problem i fråga om den mellannordiska språkförståelsen, nämligen danskt talspråk och bristande kunskaper i svenska bland de som har finska som modersmål i Finland.


Jag håller med Niels Davidsen-Nielsen, när han skriver:


En absolut betingelse for at redde den nordiske sprogforståelse på målstregen er at danskerne uophørligt gør sig umage med at tale langsomt og tydeligt. (Det gøres faktisk af rejseledere når de har svenskere og nordmænd med i rejseselskabet). Hvis vi mumler og japper, går det bare ikke. Det ville også hjælpe hvis vi til nordisk brug kunne tale dansk lidt som islændinge og færinger gør det, eller som dialekttalende danskere når de ved officielle lejligheder slår over i rigsmål.” (”Mumledansk och nordisk sprogforståelse” – Berlingske Tidende 10/6 2007)  Davidsen-Nielsen propagerar också för att grannspråksundervisningen skall förbättras i Danmark. Grannspråkundervisning är ännu viktigare i Sverige, eftersom bara en fjärdedel av de svenska gymnasisterna i Delsings/Lundin Åkessons undersökning ”Håller språket ihop Norden?” 2005 uppgav att de hade fått någon grannspråksundervisning, medan åtminstone hälften av de danska och norska gymnasisterna hade fått sådan undervisning.

 

På samnordiska konferenser bör man tillhandahålla tolkning, om någon deltagare känner sig obekväm med de fastlandnordiska språken, eller inte alls behärskar något av dem. I den svenska riksdagen fram till 1809 användes tolkning mellan svenska och finska. När statministrarna Reinfeldt och Vanhanen senast möttes, talade de engelska med varandra. I stället borde de, enligt min mening, ha använt tolk, så att båda kunnat tala sin bästa språk.

 

Om islänningar, färöingar, grönländare och finnar känner sig förfördelade av den språkpolitik, som ligger till grund för det nordiska samarbetet, så kommer de säkert att påtala detta och kräva en förändring. Den deklaration om nordisk språkpolitik, som hade utarbetats av de nordiska kulturministrarna, och som Nordiska Rådet antog på sitt möte den 31/10 – 2/11 2006 talar dock för närvarande emot detta.

 

Per-Åke Lindblom

 

Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret.

 
 
Östen

Östen

16 juni 2007 18:58

Då vill jag ställa följande frågor:
1. Borde inte åtminstone fler svenskar lära sig finska för att göra situationen lite mindre asymmetrisk?
2. Vilket språk anser ni att finskspråkiga deltagare i t ex Nordiska rådets möten bör tala?
a. engelska
b. svenska
c. finska med tolkning till svenska

http://www.ling.su.se/staff/oesten

 
Östen

Östen

16 juni 2007 19:02

OK, glöm den andra frågan, jag tror svaret finns i texten redan. Så här istället:

2. Är det mindre problematiskt att en finskspråkig person använder svenska i ett internationellt sammanhang än att en svenskspråkig använder engelska?

http://www.ling.su.se/staff/oesten

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

17 juni 2007 23:00

Svar på fråga I: Det kan man tycka, men asymmetrin är historiskt betingad. Det viktiga är att man förutom sitt modersmål lär sig två främmande språk – i enlighet med EU:s utmärkta målsättning. Det enda sättet att på ett säkert sätt påverka vilka dessa främmande språk skall vara är att göra ett eller båda obligatoriska. Detta är fallet med engelskan i Sverige. Personligen uppskattar jag det gamla systemet från realskolan/gymnasiet med tre obligatoriska främmande språk, engelska, tyska och franska (eftersom detta innebar att engelskan balanserades).

Det är svårt att uppmana andra vilka språk de skall studera. Jag förordar mångspråkighet - ju flera språk man lär sig, desto bättre. Jag anser att den svenska högskolan skall uppmuntra mångspråkighet, inte bara s.k parallellspråkighet mellan svenska och engelska. I stället har utvecklingen inom den svenska högskolan varit den motsatta – att man drar ner på undervisningen i de s.k småspråken (läs alla främmande språk utom engelska). Uppmuntra alltså studenterna att studera och använda andra främmande språk, inkl. finska, för att inte tala om ett språk som kinesiska, som kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Svar på fråga 2: Om du med ”internationellt sammanhang” menar t.ex EU, så står det helt klart att finnarna använder sitt modersmål – och tolkning - i betydligt större utsträckning i EU-sammanhang än svenskarna, danskarna och holländarna. Svenskarna är klart sämst i klassen. I vad mån de finlandssvenska företrädarna för Finland använder svenska inom EU känner jag inte till.

Det finns ett europeiskt patentverk, där patentansökningar behandlas på engelska, tyska och franska. För att ett patent ska träda i kraft, gäller kravet att patenttexten måste översättas till ett av landets officiella språk. För några år sedan förhandlade Sverige och Danmark bort detta villkor, medan Finland typiskt nog vägrade.

 
Östen

Östen

19 juni 2007 11:51

Jag formulerade tydligen min andra fråga lite otydligt. Så här, lite mer utförligt: Det brukar ofta sägas i debatten att svenskar som framträder t ex i EU inte borde tala engelska utan snarare utnyttja möjligheterna att tala svenska med tolk. Ett argument som brukar framföras är att "som svensk blir man dummare på engelska" (Horace Engdahl), och det brukar dessutom sägas att svenskar överskattar sina engelskkunskaper, vilket alltså gör att även de som tycker att de kan prata engelska ändå borde använda tolk. Min fråga är helt enkelt: Blir man inte dummare på svenska som finne? När man säger att tolkning ska anordnas om någon känner sig "obekväm" med fastlandnordiska, verkar det att vara en liten men dock avgörande skillnad. De svenskar som talar engelska i EU skulle säker t anse sig vara "bekväma" med engelska - så om vi anser att de borde tala svenska varför uppmanar vi inte finnarna att också använda tolk? Varför säger vi inte rent ut: "ni är minsann inte så bra på svenska som ni tror"?

http://www.ling.su.se/staff/oesten

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

19 juni 2007 23:16

För det första måste man komma ihåg att svenska tillsammans med finska är Finlands nationalspråk, att undervisning i svenska är obligatorisk för finskspråkiga elever (även om omfattningen varierar och svenskan inte längre är obligatorisk i studentexamen) liksom undervisning i finska är obligatorisk för svenskspråkiga elever, och att kunskaper i svenska är ett anställningskrav för statstjänstemän. Enligt en 1997 offentliggjord forskningsrapport ansåg 70 procent av landets finsktalande befolkning att svenskan är en väsentlig del av det finländska samhället, och 73 procent tyckte att det vore skada om svenska språket och kulturen skulle dö ut i Finland. – se http://www.finland.fi/finfo/svenska/svenskafinland.html

För det andra vill jag inte utdela några generella pekpinnar i vad mån finskspråkiga finländare skall tala svenska i stället för finska (med tolkning) i nordiska sammanhang. Varför? Språkkunskaperna varierar naturligtvis betydligt. Många finskspråkiga finländare och finlandssvenskar är perfekt, eller nästan perfekt, tvåspråkiga. Samtidigt finns det många som har begränsade kunskaper i det andra nationalspråket. De senare är säkert sällsynta inom den högre administrationen och bland dem som är aktuella att företräda i Finland i det nordiska samarbetet. Jag anser att vederbörande finskspråkig finländare själv skall avgöra om han/hon skall tala svenska eller finska på en nordisk konferens. Men, som jag skrivit tidigare, är förståelsen av ett fastlandsnordiskt språk en av hörnpelarna i det nordiska samarbetet.

För det tredje förstår jag inte vitsen med att ”vi” till finnar skulle säga ”ni är minsann inte så bra på svenska som ni tror”. Det är på gränsen till oförskämt; en sådan anmärkning kan bara komma från ”de egna”. Försök kalla en invandrare, som du inte känner, för ”blatte”. Tvärtom bör man uttrycka sig uppskattande, när en finländare som har finska som modersmål, gör sitt bästa för att tala svenska med en i stället för engelska. Det gör i varje fall jag. Dessutom är ett sådant beteende indirekt ett stöd till svenska språkets ställning i Finland, eftersom den finsktalande får tillfälle att använda svenskan.

För det fjärde måste man kunna avgöra vad som är huvudfrågan och vad som är mindre viktiga frågor. Huvudfrågan just nu är att stödja alla nationalspråk (och därmed också de nationella minoritetsspråken) gentemot engelskans expansion på andra språks bekostnad, eftersom alla språk har ett värde i sig. I detta avseende finns det absolut ingen skillnad mellan det svenska och finska språket.

Man måste vidare stödja principen om mångspråkighet (se EU:s målsättning att alla studerande ska lära sig två främmande språk förutom det egna modersmålet) och den mellannordiska språkförståelsen, eftersom bådadera har ett värde sig och dessutom tjänstgör som motvikter till engelskan. I de fall nationella minoritetsspråk kommer i konflikt med nationalspråken bör man nästan undantagslöst stödja de förra, speciellt som de ofta har utsatts för repression i varierande utsträckning i det förflutna. Jag anser att samtliga nationella minoritetsspråk i Norden måste respekteras; hur deras intressen bäst tillvaratas formuleras bäst av företrädare för dessa språk.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 23 sept 14:43


    Uppenbart är att IES tycks ha noterat att Språkförsvaret och andra bevakar hur skolans personal systematiskt misshandlar såväl det engelska som svenska språket - se tidigare inlägg!   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsva...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 23 sept 10:00

Susanne Nyström skriver i Dagens Nyheter idag bland annat:   "Den senaste trenden i svensk skola är att allt fler lektioner sker på engelska. Samtidigt pekar det mesta på att eleverna lär sig mindre när de inte undervisas på sitt modersmål.När ti...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 22 sept 14:54

Svenska Dagbladet rapporterade idag om statsminister Ulf Kristerssons besök i New York och skrev bland annat:   " Vi fortsätter diskutera skilnader mellan Sverige och USA.   En slående olikhet är synen på integration. I synnerhet i New York. ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 21 sept 15:08

IES översättning är sämre än maskinöversättningar. Först det engelska originalet:   “IES Enskede prides itself in our strong reading culture. The school library adds new titles to the collection on a regular basis, keeping our students up t...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 20 sept 11:16

Detta sker idag i artikeln ”Det är bråttom att få barnen att läsa, det måste göras nu” i Dagens Nyheter:   ”Nyligen publicerade Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan en klargörande studie. Den visade att st...

Presentation

Omröstning

Är älvdalskan ett språk eller en dialekt?
 Älvdalskan är ett språk
 Älvdalskan är en dialekt
 Vet inte

Fråga mig

142 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25 26
27
28
29
30
<<< Juni 2007 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Träna glosor med Ovido