Direktlänk till inlägg 30 april 2016

Kulturtolk og hverdagstolk

Av Nätverket Språkförsvaret - 30 april 2016 19:38

'Jeg er jo kun en lille hverdagspige, og du er verdens drabeligste tolk’

Retstolk, konferencetolk, simultantolk, forretningstolk, indvandrertolk, døvetolk og hvisketolk er gammelkendte termer, som vi føler os trygge ved. Vi føler os til gengæld ikke altid trygge ved kvaliteten af den leverede ydelse. Især på social-, sundheds- og retsområdet bliver kvaliteten af tolkning debatteret langstrakt og indgående. Lige nu kører Altinget http://www.altinget.dk/justits/artikel/er-daarlig-tolkning-et-problem-i-danske-retssager en kampagne med det formål at sætte fokus på kvaliteten af retstolkning i et samarbejde med forskellige interessenter, blandt andre Translatørforeningens Tolkeudvalg og Institut for Menneskerettigheder.

For ikke længe siden sagde både et flertal i Folketinget og et flertal i befolkningen nej til at implementere EU-direktivet om sproglige rettigheder i straffesager m.v., der måske kunne have fungeret som en løftestang for kvaliteten, efter afviklingen af statsautorisationen som translatør og tolk. Implementeringen af direktivet i Danmark var simpelthen forlods pillet ud afstemningstemaet. En sproglig indsats henvendt til mennesker i Danmark, der ikke har dansk som modersmål, er ikke højt prioriteret politisk, hverken af folketinget eller af befolkningen, for at sige det mildt. Til gengæld er en konferencetolkeuddannelse til den højeste taxametersats akkrediteret positiv på Aarhus Universitet, og en ISO-standard om ’community interpreting’ er på vej.

Kulturtolken
Den 23. marts skrev jeg på Facebook, at Læger uden Grænser har introduceret kulturtolken:

Jørgen Christian Wind Nielsen
(Login in Facebook https://www.facebook.com/jorgen.c.nielsen.9?fref=nf)

23. marts kl. 16:07
Hvad er en kulturtolk?
'Læger uden Grænser er begyndt at bruge kulturtolke på vores projekter i Grækenland og Serbien. På Lesbos er vores patienter langt hjemmefra. Derfor er der brug for nogle, der kender vores sprog (bl.a. arabisk og farsi) og kultur, så vi kan give den bedste behandling. Den vigtigste opgave for kulturtolkene er at oversætte...
for vores læger, sygeplejersker og psykologer.'  (Læger uden Grænser; journalen, marts 2016)
https://www.facebook.com/groups/295688080464443/?fref=ts

Hverdagstolken
Nu introducerer Frivillignet, en del af Dansk Flygtningehjælp, hverdagstolken. Frivillignet Region Hovedstaden skriver i sit nyhedsbrev den 19.4.2016

’Bestil en Hverdagstolk
Er du frivillig i Frivillignet i Region Hovedstaden, har du mulighed for at tilkalde en Hverdagstolk. Hverdagstolkene er en gruppe af frivillige flersprogede oversættere, der kan oversætte ved fysisk tilstedeværelse, eller stå for oversættelse af flyere og andet materiale, som I ønsker oversat. Gruppen er godt i gang og har nu 14 forskellige sprog at tilbyde tolkning på, herunder arabisk, tigrinya, pashto, farsi og russisk. Vil du tilkalde en hverdagstolk eller vide mere, så kontakt koordinationsgruppen på hverdagstolke@gmail.com. De vil arrangere kontakten for dig. Det er vigtigt at huske på, at Frivillignets Hverdagstolke netop er frivillige hverdagstolke og ikke må forveksles med professionelle tolke. En hverdagstolk skal kunne oversætte hverdagssnak og andre opgaver, som en frivillig ellers alligevel ville foretage med en ny medborger. Inden du tilkalder en hverdagstolk, så læs derfor mere om afgrænsningerne her

http://www.frivillignet.dk/log-ind-paa-intra/hovedstaden/hverdagstolke/
 

Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp har tilsyneladende en omfattende tolketjeneste, der tilmed er detaljeret beskrevet. Kendskabet til både kulturtolken og hverdagstolken bør bredes ud og også inddrages i debatten om brug af tolke, tolkenes uddannelse og kvaliteten af deres serviceydelser, samt hvordan de forskellige kategorier af tolke supplerer hinanden. Læs her mere om hverdagstolkene i Frivillignet samt om regelsættet for deres anvendelse. Teksten er kopieret fra hjemmesiden.

’Frivillignets hverdagstolke – hvorfor hverdagstolke?
Mange frivillige oplever, at de særligt i de første møder med den nye medborger, hvor relationen eller frivilligopgaven skal formidles og forventninger afstemmes, at de behøver en hverdagstolk. I Frivillignet Dansk Flygtningehjælp har vi mange flersprogede, som gerne vil hjælpe med at oversætte. Derfor har Frivillignet opstartet denne gruppe, som indtil videre hedder hverdagstolke. Det er vigtigt at en hverdagstolk ikke forveksles med en professionel tolk og at afgrænsningen for en hverdagstolk respekteres.
HVAD KAN OG MÅ HVERDAGSTOLKE
Frivillignets hverdagstolke kan kun tilkaldes af Frivillignets frivillige og frivilligrådgivere.
- Hverdagstolken skal være kommunikationsled mellem den frivillige og den nye medborger
- Hverdagstolken skal kun anvendes hvor der ikke ville være blevet tilkaldt en professionel tolk
- En hverdagstolk skal kunne oversætte hverdagssnak og andre opgaver som en frivillig ellers alligevel ville foretage med en ny medborger. Det kan godt være at hjælpe med at læse breve fra myndigheder, men ikke opgaver, der almindeligvis kræver en professionel tolk.
HVAD KAN OG MÅ HVERDAGSTOLKE IKKE
Frivillignets hverdagstolke kan ikke tilkaldes af kommunen eller andre myndigheder
- Frivillignets hverdagstolke er ikke et alternativ til professionelle tolke.
- En frivillig hverdagstolk skal altså ikke med til lægen og tolke. Den nye medborger har her krav på en professionel tolk.
Henvis dem her til tolkning for patienter
https://www.borger.dk/Sider/Tolkning-for-patienter.aspx
HVEM KAN FÅ TOLKEBISTAND
I forbindelse med behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge samt på sygehus har du ret til tolkebistand - enten i form af døvetolkning eller fremmedsprogstolkning - når lægen skønner, at det er nødvendigt for behandlingen. Tolkning er bl.a vigtigt for:

Patientsikkerheden
at du kan få information og samtykke om behandlingen
HVEM SØRGER FOR TOLKEN
Der er forskellige måder at få en tolk til behandling hos læge og på sygehus. Hvordan du får en tolk, afhænger af, om der er tale om tolkning for fremmedsprogede eller tolkning for personer med hørehandicap. Du kan læse nærmere om tolkning her:
Tolkning for fremmedsprogede
https://www.borger.dk/Sider/Tolkning-for-fremmedsprogede.aspx
 
Tolkning for personer med hørehandicap
https://www.borger.dk/Sider/Tolkning-for-personer-med-hoerehandicap.aspx
Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over afgørelser om tolkebistand.
Du skal indgive din skriftlige klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed inden 4 uger. Klagefristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om eller i øvrigt er blevet opmærksom på din klagemulighed.
Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (nyt vindue)
http://stps.dk/
Sundhedslovens kapitel 10 handler om tolkebistand til fremmedsprogede.
Sundhedsloven (nyt vindue)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152710
Bekendtgørelse om tolkebistand efter Sundhedsloven (nyt vindue)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169798
Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love (nyt vindue)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132385
Du kan få mere information hos din læge eller hos en patientvejleder.
Se liste over patientvejledere på sundhed.dk (nyt vindue)
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/patientvejledning/
borger.dk
Tolkning for fremmedsprogede
https://www.borger.dk/Sider/Tolkning-for-fremmedsprogede.aspx
Tolkning for personer med hørehandicap
https://www.borger.dk/Sider/Tolkning-for-personer-med-hoerehandicap.aspx
sundhed.dk
Information om tolkebistand på sundhed.dk (nyt vindue)
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/patientvejledning/tolkebistand/

Læs om tolkning - Den Nationale Tolkemyndighed (nyt vindue)
http://www.dntm.dk/


Danmark til menneskerettighedstjek – minoritetssprog, tolkning og sproglig identitet

Danmark har den 21. januar 2016 gennemgået FN’s obligatoriske menneskerettighedstjek, Universal Periodic Review (UPR). De øvrige medlemslande i FN fremsætter anbefalinger til forbedring af menneskerettighedssituationen. Danmark kan så acceptere, delvist acceptere eller afvise anbefalingerne. Det foregår i regi af FN’s Menneskerettighedsråd i Genève. 87 medlemslande deltog og fremsatte tilsammen 199 anbefalinger. Det er ikke specielt for Danmark. Alle FN’s medlemslande skal efter tur gennem dette tjek, en slags syn af menneskerettighedssituationen. Den 4. april gav Danmark FN’s Menneskerettighedsråd i Genève besked om, hvilke anbefalinger Danmark kan acceptere. Ud af i alt 199 anbefalinger har Danmark accepteret 120 anbefalinger fuldt ud mens 14 anbefalinger er blevet delvist accepteret. Tre af de forslag, Danmark er blevet anbefalet, handler om sprog, hvoraf én om tolkning:

121.161 Take effective measures to address the inequality in the status of minority languages (foreslået af Djibouti)
121.162 Ensure that Inuit children can retain their identity and use their own language (foreslået af Panama)
121.165 Continue its experimental programme on access to mother tongue education for children belonging to minority groups (foreslået af Palæstina)

Danmarks svar:
121.161 Accepted (kindly note that Denmark understands the recommendation of Djibouti as delivered in French during the review and subsequently distributed in writing as: “Concernant l’assistance pour les réfugiés, les immigrés, et les groupes minoritaires devant les tribunaux, nous recommandons au Danemark de prendre des mesures efficacies pour remédier la qualité inégale des langues minoritaires.”). A committee established to secure a higher quality of interpretation resources is looking into determining and improving interpreter skills and expects to put recommendations forward mid-2016.
121.162 Accepted. (Besvaret af Grønland)
121.165 Accepted. The program continues until mid-2016, where the Government will consider a continuation in light of results.
Anbefalinger fra UPR   
http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2016/UPR%20-%20Recommendations.pdf?la=da
Danmarks svar på anbefalingerne fra UPR   
http://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Nyheder_udenrigspolitik/2016/UPR%20-%20DK%20addendum%20I.pdf?la=da
 
Jørgen Christian Wind Nielsen, København, april 2016
wind.nielsen@webspeed.dk

 

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 23 sept 14:43


    Uppenbart är att IES tycks ha noterat att Språkförsvaret och andra bevakar hur skolans personal systematiskt misshandlar såväl det engelska som svenska språket - se tidigare inlägg!   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsva...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 23 sept 10:00

Susanne Nyström skriver i Dagens Nyheter idag bland annat:   "Den senaste trenden i svensk skola är att allt fler lektioner sker på engelska. Samtidigt pekar det mesta på att eleverna lär sig mindre när de inte undervisas på sitt modersmål.När ti...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 22 sept 14:54

Svenska Dagbladet rapporterade idag om statsminister Ulf Kristerssons besök i New York och skrev bland annat:   " Vi fortsätter diskutera skilnader mellan Sverige och USA.   En slående olikhet är synen på integration. I synnerhet i New York. ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 21 sept 15:08

IES översättning är sämre än maskinöversättningar. Först det engelska originalet:   “IES Enskede prides itself in our strong reading culture. The school library adds new titles to the collection on a regular basis, keeping our students up t...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 20 sept 11:16

Detta sker idag i artikeln ”Det är bråttom att få barnen att läsa, det måste göras nu” i Dagens Nyheter:   ”Nyligen publicerade Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan en klargörande studie. Den visade att st...

Presentation

Omröstning

Är älvdalskan ett språk eller en dialekt?
 Älvdalskan är ett språk
 Älvdalskan är en dialekt
 Vet inte

Fråga mig

142 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<<< April 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Träna glosor med Ovido