Alla inlägg under april 2020

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 21 april 17:30

 

Till skillnad från ett flertal konkurrerande företag i skobranschen har ni vett att skylta på "ärans och hjältarna språk", de (åtminstone ännu) allra flestas modersmål i Svea rike.


Sunt förnuft 

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 20 april 14:12

(Öppet brev)


Sveriges Television

Oxenstiernsgatan 26-34

115 27 Stockholm


Varför döper SVT en dansk tv-serie till When the dust settles?

 

SVT började sända den danska serien Når støvet har lagt sig den 11 april, men under titeln When the dust settles.  Men varför har denna serie överhuvudtaget fått en engelsk titel?


Denna fråga har flera medlemmar i Språkförsvaret och andra ställt till SVT de senaste två veckorna. Tre av SVT:s kommunikatörer har därför försökt besvara denna fråga. Språkförsvarets styrelse har tagit del av deras svar utan att imponeras det minsta.


En kommunikatör skyller på Danmarks Radio (DR) och skriver att ”DR (Danmarks radio) har två titlar på denna serie och vi tycker att When the dust settles passar bättre i Sverige och på SVT.” Menar kommunikatören att SVT enbart hade att välja mellan den danska och den engelska titeln? Hade DR formulerat ett sådant villkor? Hade DR förbjudit SVT att översätta titeln till När dammet har lagt sig? Samtliga ord i den danska titeln finns dessutom på svenska, med något olika stavning; når blir när. Till och med stöv finns på svenska, även om det numera i huvudsak används dialektalt eller i den begränsade betydelsen hudavskrap från en häst.


Varför passar When the dust settles bättre i Sverige? Den som kommer med ett sådant påstående måste självfallet försöka leda det i bevis på något sätt. Har fler svenska medborgare engelska som modersmål än svenska? Definitivt nej. Säger den engelska titeln något mer, något oöversättbart, än den svenska? Självklart inte. Har inte SVT noterat att svenska är Sveriges officiella huvudspråk och att engelska inte ens är ett minoritetsspråk? Finns det en enda vetenskaplig undersökning eller opinionsundersökning, som visar att SVT:s tittare föredrar engelska titlar framför titlar på svenska? Sveriges Annonsörer lät 2018 Novus genomföra en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till reklam på engelska. Det visade sig att endast 11 procent av de intervjuade var mycket eller ganska positiva till reklam på engelska, medan 45 procent var ganska eller mycket negativa. Det finns all anledning att tro att svenskarna har samma inställning till filmtitlar på engelska.


Samme kommunikatör skrev: ”Vi hittade ingen bra titel på svenska som passade. ’När dammet har lagt sig’ på svenska blir inte samma sak som på danska.” Men om støv ska översättas med damm, så blir det samma sak. Exakt vilken är skillnaden?


En annan kommunikatör skrev: ”Det är inte helt ovanligt att vi översätter titlar till antingen svenska eller engelska. Oftast översätter vi titlar till svenska, men om serien i fråga är internationellt känd brukar vi använda den engelska titeln.” Men ska inte SVT översätta alla titlar, utom de som innehåller egennamn, till svenska? Varför behandlas svenska och engelska som jämställda i svenskspråkig television?  SVT förser väl icke-svenska filmer och serier med undertexter på svenska? Singlar SVT slant om vilket språk titeln ska översättas till?


Det märkliga är att det förekommer en svensk översättning i förtexterna till de olika avsnitten. När röken har lagt sig. Men den översättningen är tydligen så undanskymd att SVT:s  kommunikatörer själva inte ens känner till den. Denna titel spelar dock inte någon som helst roll i reklamen kring serien i Sverige. I Norge heter serien naturligtvis Når støvet har lagt seg.


SVT skriver på sin webbplats:


”Vi har ett särskilt ansvar för det svenska språket. Våra ledord är att språket ska vara begripligt, korrekt, levande och inkluderande.”


Titeln ”When the dust settles” syndar mot alla dessa ledord. Den är ett brott mot språklagens paragrafer:


”Svenska språket

4 §  Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 §  Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

6 §  Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.”


Titeln är också ett hån mot alla som behärskar svenska bättre än engelska eller lite eller ingen engelska alls. Har de som ansvarat för namngivningen av den danska tv-serien en egen agenda att befrämja engelskans expansion i Sverige i tid och otid?


Ge Når støvet har lagt sig en svensk titel – förkasta den engelska titeln!

 

Språkförsvarets styrelse

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 20 april 08:00

”Majoriteten av studentane som deltok i undersøkinga, rapporterte at dei lærte mest effektivt på fyrstespråket sitt. Vidare synte det seg at det ikkje er slik at studentane anten er positive til engelsk eller positive til dei nordiske språka. Felles for fleirtalet var nemleg at dei var einige i at engelsk har ein sentral plass i høgare utdanning, og at det er ein verdi i seg sjølv å bli ein kompetent engelskbrukar. Samstundes var det slik at eit fleirtal av studentane også meinte det er viktig å bruke nasjonalspråket i utdanninga.


Det var nokre forskjellar mellom fagfelta. Sjølv om eit fleirtal av studentane innan alle fagfelt såg verdien av engelsk, var naturvitskapsstudentane noko meir positive til engelsk enn dei andre studentane. Det var også skilnader mellom fagfelta når studentane fekk spørsmål om kor viktig nasjonalspråket er. Her såg studentar innan rettsvitskap og filosofi tydelege fordelar ved å bruke dei nasjonale språka, medan studentar innan naturvitskapane uttrykte noko negative haldningar til bruken av til dømes norsk i utdanninga.”


Läs vidare här!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 19 april 16:42

(Detta är en återpublicering av ett inlägg från den 25 november 2018. Skälet är att SVT har ”översatt” den danska tv-serien Når støvet har lagt sig till When the dust settles. SVT tycks inbilla sig att svenska tv-tittare föredrar engelska titlar framför svenska, trots att svenska är deras modersmål. Det finns inget som talar för det.)

 

Sveriges Annonsörer har låtit Novus genomföra en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till reklam på engelska.


”Novusundersökning som bygger på svar från 1024 svenskar

Fråga:
Reklam på engelska blir allt vanligare i tidningar, TV och på internet i Sverige. Vi ber dig ta ställning till hur positiv eller negativ du är till reklam som är på engelska?

Mycket positiv 3 %
Ganska positiv 8 %
Varken positiv eller negativ 42 %
Ganska negativ 23 %
Mycket negativ 22 %
Vet ej 1 %”


Resultatet av denna undersökning stämmer överens med en tidigare norsk undersökning, som visade att norrmännen hade blivit allt mer kritiska till engelska i reklamen. Den visar för det första att Språkförsvarets kritik mot den myckna engelskan i reklamen sammanfaller med uppfattningen hos 45 procent av svenskarna. Den visar för det andra att annonsörerna, och särskilt reklambyråerna, inte går i takt med opinionen. Det visar för det tredje att det absolut inte finns någon anledning för Språkförsvaret och likasinnade att ge slaget förlorat utan att vi tvärtom bör intensifiera våra ansträngningar.  Vi bör inrikta oss på att övertyga de 42 procent som varken är positiva eller negativa att gå över till den negativa sidan.


Läs vidare här!


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 19 april 12:00

”Test: Är du transspråkande? Vad kan du om svensk språkpolitik? Utmana dig själv i det här testet, konstruerat i samarbete med Språkrådet. Del 1 av 2. ”


Gå vidare till Svenska Dagbladet!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 19 april 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång


Lille Bror Söderlundh - Får jag lämna några blommor av Nils FerlinSöndagens svenskspråkiga dikt


Vid Diktens port


Människan sitter vid Diktens port; 

hon talar om allt vad stort hon gjort 

och allt vad stort hon ska göra. 

Och solen lyser och skyn är blå. 

Vem skrattar då 

och vem vill håna och störa. 

Förunderlig är hon att höra. 


Människan sitter vid Diktens port 

som hon alltid gjort. 

Hon sitter med uppdragna ögonbryn 

och ser mot skyn. 

Hon kommer ihåg när da Vinci skrev 

i Firenze om svalornas flykt ett brev. 

Hon var med när Benvenuto Cellini log 

och när Vasco da Gama mot Indien drog. 

(Hon minns som igår den dag i maj 

när man segel beslog vid Calicut kaj.) 

Så mycket är det som människan minns, 

bild trycker på bild bak ögats lins 

och ibland får hon svårt att hålla isär 

vad som var och är. 

Baal och Molok känner hon till, 

tempel och pyramider 

och mångt som vandrat i natten vill 

och gråter och illa kvider. 


Människan sitter vid Diktens port, 

hon är kommen en gång från okänd ort. 

Hon har gått genom piska och pest och 

brand och ökensand. 

Ondska och blod har följt henne åt 

till cirkusglädje och ödslig gråt. 

Men dröm och syn bar hon också med 

som en fågellåt över alp och hed, 

som envist dallrande sång om ljus 

kring frusna källor och döda hus. 

Besynnerligt vrång blev människans färd 

i det som vi kallar guds vackra värld. 

Dock kunde vi ock berätta 

och klamra oss fast vid detta: 

att allt som är gudalikt och stort 

och som tänder till eld 

det har människan gjort. 

Hon har räknat stjärnornas vägar och år 

där de stumt i den ändlösa rymden går. 

Hon sitter vid instrument och bestick 

och själv är hon bara ett ögonblick. 

Själv är hon bara ett bloss i vind, 

ett födsloskri och en fårad kind.


Nils Ferlin

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 18 april 17:59


...efter "Coronauppehållet"!


Visserligen är personbilsdelen av Volvo (Volvo Cars) kinesiskägt sedan 10 år tillbaka, dessförinnan amerikanskägt av Ford sedan 1999) och koncernspråket är engelska...


Men!!Fabriken ligger i Göteborg i Sverige där svenska är officiellt huvudspråk och dör engelska inte har någon som helst officiell ställning."Facility Management" och "Feelgood"?? Vi ar in Sviden gadd dämitt!


Framförallt har givetvis den klara majoriteten av medarbetarna svenska som modersmål.

Därför borde "Välkommen-tillbaka-skylten” vara på svenska, möjligen med engelska under.


Volvo borde använda sig av parallella svenskspråkiga benämningar, rakt av!


Också Språkförsvarare


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 17 april 12:40

Hej!


Jag blev väldigt förvånad när jag såg att ni har valt att ge danska serien Når støvet har lagt sig en engelsk titel (When the dust settles) i stället för att antingen behålla originaltiteln eller översätta den till t.ex När dammet lagt sig. Serien har ingen koppling till anglosaxisk(t) språk och kultur. Ni skulle säkert bli lika förvånade om DR skulle kalla Pippi Långstrump för Pippi Longstockings på danska i stället för Pippi Langstrømpe? Det senare skulle aldrig inträffa utan är enbart för att illustrera hur märkvärdigt det känns.


Med venlig hilsen
Redaktør Sprog & Samfund
Michael Bach Ipsen

 

13/4 2014

 

Hej Michael,


Tack för ditt mejl.


Jag håller med dig när det kommer till Pippi Långstrump. Men inte riktigt när det kommer till "När dammet lagt sig". För i detta fall så har faktiskt DR (Danmarks radio) en engelsk titel också. Så här har vår dramaavdelning resonerat i frågan:


DR (Danmarks radio) har två titlar på denna serie och vi tycker att When the dust settles passar bättre i Sverige och på SVT.


Vi har i detta fall valt den engelska titeln för att vi tror att den från ett publikt perspektiv kommer funka bättre. En titel ska locka till tittning och spegla innehållet. De svenska översättningarna ”När röken skingrats” eller ”När dammet lagt sig” anser vi inte gör detta, och att When the dust settles passar bättre.


Vänliga hälsningar,


Philip

Kommunikatör / SVT


16/4 2020


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Presentation

Omröstning

Vad anser du om att Sverige tillåter fullt skattefinansierade skolor att använda engelska som första undervisningsspråk i upp till 50 % av tiden i grundskolan och upp till 90 % i gymnasiet? Den senare elevkategorin läser endast svenskämnet på svenska.
 Helt rätt
 Bra
 Undervisning ska kunna ges på engelska men inte i så hög utsträckning som för närvarande
 Dåligt. Det huvudsakliga undervisningsspråket i svensk skola ska vara svenska
 Om en skola använder engelska som första undervisningsspråk, ska denna inte skattefinansieras
 Vet inte

Fråga mig

128 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<<< April 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se