Direktlänk till inlägg 1 juni 2022

Svar från Moderaterna på Språkförsvarets frågor inför valrörelsen 2022

Frågor till de politiska partierna inför valrörelsen 2022


Avdelning A                      Språklagens ställning och användbarhet


1. En enhällig riksdag antog 2009 en språklag (SFS 2009:600), som reglerar svenska språkets ställning. Hur ser ert parti på språklagen? Har språklagen motsvarat förväntningarna? Eller bör språklagen skärpas?

 

Moderaterna är fortsatt positiva till den språklag som alliansregeringen lade fram. Vi har i dagsläget inga förslag om att förändra språklagen.


B                                     Svenskans ställning i skolan


2. Hur stor plats anser ert parti att svenskundervisningen bör få i grundskolan och gymnasieskolan, exempelvis procentuellt eller i antal timmar, så att det stämmer överens med Sveriges språklag?


Moderaterna vill se en storsatsning på svenska språket för att säkerställa att alla barn som börjar i skolan att tillräckliga kunskaper i svenska. Sedan måste vi få till mer undervisning i svenska och grammatik och det ska vara prioriterat i grundskolan. Moderaterna vill utöka skoldagen med en extra timma per dag med start från årskurs 1. Majoriteten av dessa timmar ska ägnas åt svenska och matematik.


3. Hur ser ert parti på att skattefinansierade skolor undervisar på ett främmande språk (läs: engelska) i upp till 50 procent av tiden i grundskolan och i samtliga ämnen utom svenskämnet i gymnasiet?

 

Skolverket har visat undervisning på engelska i gymnasieskolan riskerar att gå ut över elevernas kunskaper i svenska. Moderaterna är positiva till att reglerna för engelskspråkig undervisning i grundskolan och gymnasiet ses över.


4. Hur bör undervisningen i svenska för invandrare enligt ert parti organiseras på effektivast möjliga sätt?


Moderaterna vill att varje person som påbörjar SFI ska få en individuell prestationsplan som uppskattar tiden det kommer att ta för att slutföra varje kurs och studieväg. Prestationsplanen ska utformas med hänsyn till den studerandes förkunskaper, såsom tidigare utbildning. Vid avbrutna studier eller studier som inte fullföljs med godkända studieresultat inom den angivna tidsramen aktualiseras ett åtgärdssystem som innebär att individer kan få en varning och ytterst delvis eller helt indragen etableringsersättning. För att få ett betyg i den SFI-kurs eleven går ska det vara obligatoriskt att genomföra nationella prov.


5. Vad anser ert parti om kravet på grundläggande kunskaper i svenska för att kunna få svenskt medborgarskap?

 

Moderaterna anser att grundläggande kunskaper i svenska ska vara ett krav för att få svenskt medborgarskap.C                                     Svenskan som komplett, samhällsbärande språk


6. Anser ert parti att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Anser ert parti att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte vad bör göras åt saken?


Svenska språket och grammatiken undervisas för lite om i skolan nu och det blir ett handikapp för svenskfödda barn med ordfattighet (brist på synonymer) missförstånd tex. syftningsfel och svårigheter att uttrycka sig korrekt samt förstå olika texter. Detta blir särskilt besvärligt för utrikes födda och deras familjer vilket leder till språkförbistring och minskad konkurrenskraft jfrt utlandet.


7. Anser ert parti att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster till engelskan, särskilt inom högskolan och affärsvärlden?

 

Nej, men det är av vikt att särskilt lyfta fram paragraferna 5-6 i språklagen. Dessa lyfter fram svenskan som huvudspråk och samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden, samt att det ligger ett särskilt ansvar på det allmänna att svenskan används och utvecklas.


D                                     Svenskans ställning i EU


8. Anser ert parti att svenskans ställning i EU är tillfredsställande? Om inte, hur bör läget förbättras? Anser ert parti att svenska regeringsföreträdare och EU-parlamentariker i tillräcklig utsträckning använder svenska i alla EU-sammanhang där det är möjligt?

 

Moderaterna anser att svenskans ställning i EU är tillfredsställande. Vi föreslår dock att språkarbetet inom EU reformeras. I det ligger att avskaffa direkttolkningen och låta engelskan bli arbetsspråket. Stora besparingar på direktöversättningar skulle kunna göras om man inför ett system där varje land får betala på begäran, efter att en viss kvot översättningar/tolkning använts. Alla dokument ska givetvis samtidigt fortsätta att översättas till alla språk.


9. Allt färre svenska skolelever studerar idag stora EU-språk som tyska och franska. Påverkar detta Sveriges ställning i EU på sikt? Om ja, vilka motåtgärder krävs i så fall?

 

Ja, i och med att goda kunskaper i ett annat EU-språk utöver engelskan krävs för anställning inom någon av EU:s institutioner så är det viktigt att upprätthålla att svenska skolelever väljer att studera ett annat EU-språk. Göra elever mer uppmärksamma på vikten av de stora EU-språken och deras betydelse för den Europeiska identiteten.


10. Vad är er inställning till att svenska inte längre alltid används vid kontakter med andra nordiska länder i offentliga sammanhang?


E                                     Svenskan i media

 

11. I dag domineras i synnerhet det kommersiella tv-utbudet i Sverige av engelskspråkiga filmer och serier. Anser ert parti att denna situation är tillfredsställande? Om inte, bör den åtgärdas på något sätt?

 

Moderaterna värnar fria och oberoende medier. Dessa ska fortsatt själva få välja sitt utbud. Dock lägger vi värde kring det uppdrag som exempelvis public service-kanalerna (SvT, SR och UR) innehar. Det nuvarande innehållsuppdraget för public service-kanalerna anger att de ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. I detta ligger att tillhandahålla ett varierat utbud på det svenska språket.

 

12. Hur ser ert parti på public service uppgift att ha ett särskilt ansvar för svenska språket? Behövs konkreta regler?

 

I till exempel SVT:s sändningstillstånd anges att SVT har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället, samt att språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten. Dessa villkor bör tas i beaktande vid bland annat översättning av intervjuer på engelska.

 

F                                      Svenskan i offentliga sammanhang


13. Vissa offentliga institutioner, kampanjer, projekt, byggnader som Stockholm Waterfront, Mall of Scandinavia, efterleden Airport i stället för flygplats, och många fler har idag enbart engelska namn. Anser ert parti att det har betydelse om dessa namnges på svenska eller engelska? Vilken princip för namngivningsprincip bör tillämpas?

 

Vi anser att alla ska ha tillgång till nödvändig information på svenska inom alla samhällsområden. Men Sverige konkurrerar i en öppen och global värld, där vi också behöver kommunicera med andra. Där är det förstås viktigt att även ha goda kunskaper i engelska och andra moderna språk.


14. Språklagen omfattar endast det allmännas, det vill säga myndigheternas, kärnverksamhet. Hur ser ert parti på att företag publicerar reklam eller varumärken enbart på engelska? Vilka effekter har detta på svenska språkets ställning? Är det önskvärt att beivra detta slags reklam?

 

Företag ska kunna publicera reklam och varumärken på det språk som de själva anser vara lämpligt.


G                                     Svenskans ställning i ert parti


15. Vad har ert parti för tanke om svenskans ställning på lång sikt i Sverige?

 

Återigen anser vi att paragraferna 5-6 i språklagen är viktiga. Svenskan är vårt huvudspråk och samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. För personer som invandrat till Sverige är svenska språket nyckeln till en lyckad integration. Talar man inte svenska är det mycket svårare att få ett jobb och försörja sig själv. Eget arbete är bästa vägen in i det svenska samhället.


16. Varför har Ert parti ingen utpekad språkpolitisk talesperson? Inte heller någon uttryckt språkpolicy, som är kopplad till svenska språkets ställning och tillämpningen av språklagen? Är språkfrågan för oviktig för partiet?

 

I Moderaterna ligger språkfrågor hos vår kulturpolitiska talesperson, Kristina Axén Olin. Frågor som rör språk i skolan ligger hos vår utbildningspolitiske talesperson, Lars Hjälmered.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Daniel Jacobson

1 juni 2022 16:14

Jag ogillar att de specificerar inom skolämnet svenska. Det anser jag inte att politikerna ska göra, åtminstone inte med mindre än att det har sin grund i entydiga forskningsrön. Det är skolans och lärarnas roll vilken typ av språklära som ska prioriteras och vilka kunskaper och färdigheter som ska stå i centrum.

Det är i vart fall bra att de lovar att vara med att se över reglerna för undervisning på engelska i grund- och gymnasieskola.

Svaret till punkt åtta gillar jag inte. Där föreslås att engelskans roll i EU utökas av besparingsskäl.

I frågan om reklam och marknadsföring resonerar de likadant som Liberalerna. De är ju rädda att stöta sig med företagsvärlden om än det rimmar illa med värnandet av svenskan som de ändå säger sig vurma för. Att inte ställa krav på näringslivets aktörer om att använda svenska men höga krav på invandrare att lära sig svenska blir skevt. Varför ska nyanlända i framtiden lära sig svenska om det offentliga rummet till huvudsak är på engelska?

 
Ingen bild

Christina Johansson

3 juni 2022 17:45

Samma blåögda naivitet finns hos Moderaterna som hos Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det är förstås bra att Moderaterna är positiva till språklagen, men om engelskan breder ut sig på ett alarmerande sätt i Sverige, inte minst vad gäller skolväsendet, borde politikerna begripa att språklagen måste skärpas.

Detta svar är ytterst otillfredsställande:

”Moderaterna anser att svenskans ställning i EU är tillfredsställande. Vi föreslår dock att språkarbetet inom EU reformeras. I det ligger att avskaffa direkttolkningen och låta engelskan bli arbetsspråket. Stora besparingar på direktöversättningar skulle kunna göras om man inför ett system där varje land får betala på begäran, efter att en viss kvot översättningar/tolkning använts. Alla dokument ska givetvis samtidigt fortsätta att översättas till alla språk.”

Varför ska engelska vara arbetsspråket? Storbritannien har lämnat EU. Är det planerat att den dag då EU är en federation - ja, tyvärr finns det krafter som arbetar för en sådan utveckling! - ska det officiella språket i EU vara engelska? En sådan utveckling motsätter jag mig å det bestämdaste, både vad gäller krossandet av nationerna och krossandet av nationalspråken.

 
Ingen bild

Christina Johansson

3 juni 2022 20:28

Tillägg: Jag glömde att ta med det otroligt blåögda och naiva Centerpartiet i min uppräkning.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 31 jan 12:51

Lars-Gunnar Andersson behandlade denna fråga i en artikel i Göteborgs-Posten igår. Han skriver bland annat:   ”Och till detta kan vi lägga en förnamnsreform. Det blir vanligare att presentera sig med enbart förnamn i stället för både för- o...

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 30 jan 08:00

  I. Jag är svensk. Jag älskar mitt Sverige, mitt land. Här är jag född och här är jag uppvuxen. Jag har fått höra godnattsagor och vaggvisor som barn och hört berättelser om Norrland och vårt lands historia.   I skolan var modersmålet och hist...

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 29 jan 08:00

Söndagens svenskspråkiga sång   Kjell Höglund - Ett dygn har både dag och natt   Söndagens svenskspråkiga dikt   Vän! I förödelsens stund   Vän! I förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes,     När i ett avgrundsdjup minne ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Lördag 28 jan 08:00

Sölve Dahlgren skrev på Boktugg den 30 december:   ”Svenskaförsvarare. Svenskans ställning i skolsystemet måste stärkas, inte i förhållande till minoritetsspråken, men i förhållande till engelskan i skolan. Det kräver organisationen Språkfö...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 27 jan 12:17

"Flytande" engelska och spanska i svensk skola alltså! "Total inre säkerhet". Bla, bla, bla...   Hur blir det då med vårt eget språk... svenska... officiellt huvudspråk sedan snart 14 år och som trots det, bland andra, Internationella engelska s...

Presentation

Omröstning

Vilket skall det talade språket vara i mellannordiska möten och sammanhang på offentlig nivå? Svenska, norska och danska är närliggande språk, och det förutsätts, att personer i offentlig ställning skall vara utbildade att förstå varandras språk.
 Svenska/norska/danska med tolkning tillgänglig till/från finska och isländska
 Engelska
 Vet inte

Fråga mig

139 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
<<< Juni 2022 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"

Blogtoplist


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se